Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Op 16 novimber o.s. is der wer ús jierlikse Moetings- en Ynspiraasjedei yn De Kiekmure yn Hurderwyk.

Dizze dei stiet yn it teken fan it heljen fan (1) ús 100-jierrich bestean en (2) fan LF2018 – LF2028.

Wy hawwe twa sprekkers útnûge, dy’t ús dêr mear oer fertelle sille en ús mooglik entûsjast meitsje om ek nei ús 100-jierrich bestean noch folle langer troch te gean mei it Boun.

Foar mear ynformaasje: Sjoch it webstek sels

Jan Bijkerk.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Friezedei 2018

De Friezedei 2018 wurdt hâlden op 14 april 2018 yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert, Dit is ta gelegenheit fan it 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens.

Sjoch hjirfoar de spesiale side fan ús webside.

Jan Bijkerk, foarsitter FBoU.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Friezedei 2018

Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Ferslach troch Jan Bijkerk, foto’s fan Sjoerdtsje Bijkerk en Fokke Zandstra.

Sneon 28 oktober wie it wer sa fier: ús twadde Moetings- en Ynspiraasjedei yn de Kiekmure yn Hurderwyk. Dit is yn it plak kaam fan it Kaderwykein. Der wiene de moarns 34 dielnimmers en de middeis 37, in hiele moaie opkomst as wy it fergelykje mei ferline jier. Hjir steane de foto’s fan it ynkommen fan de dielnimmers.

Ek dit jier hiene wy in tal oan nijsgjirrige sprekkers:  Yn de moarntiid foar de lunsj hawwe Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan it Hymphamp Theater ús meinommen yn harren wurk. Earst, foar it lyts skoft, hawwe sy útlein hoe sy in rol en in sêne opbouwe. In rol kinne jo opbouwe fan binnen nei bûten (hokker klean dogge jo oan)  fan bûten nei binnen – hokker personaazje wolle  jo spylje – dat kinne jo mei jo lichem oanjaan: heupe, bûk, boarst, hals en holle. Der waarden ferskillende type personaazjes troch harren delsetten, somtiden yn lytse sketskes. Wy moasten ús faaks de bûsen útskuorre fan it laitsjen, dat kinne jimme wol begripe.
In sêne moat in begjin, in midden en in ein ha en der moat in spanningsbôge yn sitte. Yn sa’n sêne moatte jo altiten de 5 W’s werom fine kinne en ek oanjaan kinne: Wie, Wêr, Wat, Wannear en Wêrom. Nei it lyts skoft waarden de dielnimmers yn de seal yn in oantal lytse groepkes opdield en elk groepke krige deselde tekst (ien A4-tsje). Elk groepke moast der in sêne by betinke en de 5 W’s op papier sette fan dy sêne. Inkelde fan de troch de dielnimmers op papier setten sênen waard troch Jelmar en Fokke neispile. Jo kinne wol begripe, der wie oer de groepkes gjin inkelde sêne itselde.
Hjir steane de foto’s fan Jelmar en Fokke harren ynlieding en workshop.

Nei it betankjen fan de beide sprekkers troch de foarsitter fan it Boun wie it tiid foar de lunsj. De Kiekmure hie wer soarge foar in goeie lunsj, dat wie tige yn oarder.
Hjir steane noch wat plaatsjes fan de lunsj.

Op de middei hie it bestjoer de deputearre frou Sietske Poepjes útnûge. Frou Sietske Poepjes, fan Makkum en berne yn de Lemmer, is fan ôf septimber 2011 foar it CDA deputearre foar de Provinsje Fryslân. Yn de perioade derfoar, 2007-2011, wie sy Steatenlid foar it CDA in Fryslân. Frou Poepjes hat as deputearre in grutte portefeuille, dêr sit ynfrastruktuer, mobiliteit en wetter yn, mar ek taal, media, keunst en kultuer (ynklusyf Kulturele Haadstêd 2018 en Omrop Fryslân). Dit lêste is foar ús as Friezen om Utens foaral fan belang! Dêrom wiene wy foaral nijsgjirrich nei har rol / har betsjutting foar Friezen om utens as it giet om de rol fan de oerheid yn de media sa as Omrop Fryslân, mar ek bygelyks KPN, dy’t allinnich oan de oanlizzende provinsjes fan Fryslân Omrop Fryslân op de kabel trochjout en har rol dêr yn.
Yn earste ynstânsje hat sy dochs ferteld oer de ynfrastruktuer – want dat hat fansels ek in ferbân mei de oare saken yn har portefeuille. Earder moasten jo al gau inkelde oeren útlûke om fan Snits nei Amsterdam te kommen, mar tsjintwurdich dogge jo dat hast yn in oere – as der net in te lange file stiet fansels. Ek yn Fryslân sels binne der de lêste jierren in protte projekten west om de ferbiningen te ferbetterjen: Knooppunt Joure, Akwadukten, de N31 by Harns en de Centrale As fan Drachten nei Dokkum.
Fierder hat sy it hân oer it gebrûk fan de Fryske taal yn it Provinsjehûs en op de Fryske skoallen. Men kin sa mar net elke skoalle ferplichtsje om Frysk te jaan, der binne fansels yn Fryslân plakken sa as It Bildt, de stêden en de Stellingwerven wêr’t  men op in oare wize Frysk op skoalle jout as op de plakken wêr’t al Frysk sprutsen wurdt. Dêr kinne de skoallen ûntheffingen foar krije. Der wurdt dan ek op ferskate nivo’s Frysk op de skoallen ûnderwiisd. Wol moatte der op de skoallen wêr’t op in leger nivo Frysk jûn wurdt, in plan lizze hoe of sy op in heger nivo komme wolle. Frou Poepjes skeat yn har presintaasje somtiden hiel moaie sydpaadsjes yn mei moaie ferhalen en anekdoaten. De seal hat tige fan har praatsjes genoaten.
Hjir steane de foto’s fan it diel fan frou S. Poepjes.

Oan it ein fan har petear krige sy út hannen fan de foarsitter fan it Boun, Jan Bijkerk, it boek “Friezen yn ‘e Frjemdte” útrikt. It boek dat yn de jierren 2009 oant 2011 troch in oantal leden fan it Boun makke is en de skiednis fan de Fryske kriten beskriuwt, sawol yn Nederlân as oer de wrâld. In prachtich neislachwurk, wêr’t de deputearre tige wiis mei wie.

Wy kinne, neffens de oanwêzigen, weromsjen op in hiele moaie, learsume en gesellige dei, sadat de konkluusje fan de foarsitter wie, dat dit wis foar werhelling fetber is.

De jûns koene de dielnimmers dy bleaven noch genietsje fan it optreden fan “Blikstiender” fan De Lemmer mei ‘Fryslân heite …’. Sy brochten in revu op de planken, mei sketskes en sjongen. De manier wêrop sy it brochten, die wol tinken oan de tiid fan Tetman de Vries. In hiele moaie foarstelling!
Hjir fine jimme noch in moaie Ympresje fan de hiele dei, ek fan de jûn mei ‘Blikstiender’, dizze foto’s binne makke troch Fokke Zandstra.

 

 

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Binne jo al EMAIL-STIPER?

stiper_fbou_1

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Binne jo al EMAIL-STIPER?

Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Bêste minsken,

De troch Tia Walstra oanpaste YNFORMAASJEMAP stiet wer op it webstek.

Hy is HJIR te lêzen.

Webmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Keppeling mei Facebook en Twitter

As jimme ûnderoan dizze side sjogge, dan fine jimme in Facebook-teken en in Twitter-teken. As jo hjir op klikke, dan gean jo nei de Facebookside fan It Frysk Boun as nei it nije Twitter-account fan it Boun.
Skriuw ek ’s in nijsgjirrich berjocht op Facebook as jou jo op as ‘Folger’ fan it Boun op Twitter!

Sukses, de WEBmaster.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Keppeling mei Facebook en Twitter

Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

RSS-feed wurket wer op de hiemside.

Bêste minsken,

Nei ôfrin fan de toanielstúdzje-moarn ha ik jimme útliz joen oer it gebrûk fan it weblog en facebook. Ik krige doe troch dat de RSS-feed op de hiemside net mear wurke. Ik ha hjoed de RSS-feed wer yn oarder makke, sa dat jimme it wer brûke kinne.

Der stiet ek in RSS-feed ûnderoan rjochts op it weblog. Dêrmei kinne jo in keppeling meitsje tusken it weblog en jo emaillêzer (faaks Microsoft Outlook). Dat hâldt yn, dat as der in berjochtske as reaksje op it weblog komt, dat jo automatysk in emailtsje thús krije mei in ferwizing nei it nije as feroare berjocht fan it weblog.

WEBmaster  JHB.

 

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor RSS-feed wurket wer op de hiemside.

OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD

koptekst_skriuwen_FBoUOPROP OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD!!

 De Doelstellingen fan it Frysk  Boun om Utens binne:

 1.  In bân lizze tusken (sa folle mooglik) Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn utering en, benammen yn de taal te bewarjen en te befoar-derjen;
 2. By oaren as Friezen niget oan en begryp te bringen foar Fryslân, de Fryske taal, kul- tuer en skiednis.

Nei it Kaderwykein oktober ferline jier is fanút de evaluaasje troch it Bounbestjoer aksje ûndernommen om net allinnich mar nei te tinken mar ek mei in plan te kommen:

PLAN 23.

Dizze namme is keazen om hjirmei oan te jaan, dat It Boun yn 2023 wol 100 jier bestiet! Mar mei it tebekrinnen fan it tal kriten en dêrmei it weifallen fan in tredde part oan kriteleden yn de ôfrûne 5 jier wurdt it heljen fan 2023 ynienen in benaud foarútsjoch. Dêr wol it bestjoer dan ek alles oan dwaan om dy trend te kearen. Wy binne ús goed bewust, dat wy dêrmei fansels as idealisten miskien wol te heech gripe; wy binne realistysk genôch om te begripen, dat wy Friezen om Utens, dy’t no noch de skouders der ûnder sette wolle, hieltyd âlder wurde en dêrmei wurdt de basis hieltyd smeller…

Mar neat dwaan, betsjut dat wy mooglik it ‘ljocht’ kinne útdwaan tsjin de tiid, dat wy eins in feestje bouwe wolle…

 • Wy dogge in oprop oan alle kriten, om har leden te freegjen de digitale adresgegevens (e-mail) fan harsels, mar likegoed ek dy fan kunde, famylje, freonen mei Fryske woar- tels, sawol yn eigen lân as yn ‘t bûtenlân, te sammeljen. Al dy mail-adressen (lid of net- lid) wurde trochspile nei de skriuwer fan It Boun. Dy soarget foar de nijsfoarsjenning nei al dy Friezen om utens oer it silen en farren fan de kriten en it Boun, mar ek oar nijsgjirrich frysk sinnich nijs; soks stiet dan ek allegearre op ús webside.
 • De oprop dogge wy tagelyk op ús webside, op Facebook, op It Nijs.nl , fia Twitter, fia de webside fan www.halloFryslân.nl, op de webside www.fanfanfryslân.nl en fia de Flea- nende krie fan KFFB en mooglik lanlike deiblêden.
 • As ‘slachrjemme op ‘e taart’ wolle wy jierliks ien as twa kear in moetingsmiddei mei útrin nei de betide jûn op in sintraal plak yn’t lân organisearje – elke kear op in oar plak; mooglik wêr’t earder in krite bestien hat – dat mei stipe fan frysksinnige bedriu- wen út dy omkriten (mooglik ek yn gearwurking mei in krite út dy omkriten…).
 • Wy sykje nei in mooglikheid om it kader/bestjoer fan de kriten te stypjen troch foar- ming

Om jimme e-mailadres op te jaan, kinne jimme dit op in ynfolformulier skriuwe mei jo namme, email-adres, wenplak en leeftiid. Klik hjirunder op ‘OANMELDE BY IT BOUN’.

OANMELDE BY IT BOUN

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD

YNSTRUKSJE FOAR IT JAAN FAN IN REAKSJE

As jimme kommentaar / reaksje jaan wolle op in berjochtsje moatte jim it folgjende dwaan:

 1. Gean nei ús webstek fryskbutenfryslan.frl en klik mei de mûs op ‘Weblog Frysk Boun‘;
 2. Gean nei it berjocht wer jo kommentaar as in reaksje op jaan wolle;
 3. Jo komme dan op in side wêr’t jo jo namme, jo email-adres, jo namme fan jo webstek as jo dy ha en jo reaksje del skriuwe kinne;
 4. Ferstjoer jo kommentaar troch op de knop ‘Reactie plaatsen‘ te klikken;
 5. De webmaster kriget in seintsje dat der kommentaar kommen is en kin dit frij jaan of wiskje.
 6. Nei dat de webmaster it kommentaar frij jûn hat, sjocht min it op it skerm.
 7. Klik boppeoan op ‘Home‘ as jo nei alle berjochten wolle of klik op ‘HIEMSIDE WEBSTEK FBoU‘ om út it reaksje-skerm te gean.

De WEBmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor YNSTRUKSJE FOAR IT JAAN FAN IN REAKSJE