NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

100 jierrich bestean fan It Keninklik Frysk Boun om Utens

100 JIER

 

De 100 jier is helle !!

De tariedingskommisje, besteande út Teatske Haanstra-Bosma fan Assen, Jolanda Lootens-Berg fan Swol, Hans Groenhof fan Assen, Jan Bosgraaf fan Swol, Jan Bijkerk as foarsitter fan it Boun en Kees van der Beek as skriuwer fan it Boun, binne al in pear jier byinoar kommen om it Jubileumfeest op priemmen te setten. En op 16 septimber 2023 wie it dan sa fier.

Wat hawwe wy, mei de 230 leden, dochs in moaie dei hân. It waar wie prachtich, it rûn as it slytjage en de minsken seinen dat sy in hiele moaie dei hân hienen.

En it Frysk Boun om Utens hat it predikaat Keninklik krigen, dat útrikt is troch de Kommissaris fan de Kening, de hear Arno Brok, sadat wy fanôf 16 septimber 2023 ús namme feroarje meie en feroare ha yn:

'It Keninklik Frysk Boun om Utens'

De foto's fan de ferskate ûnderdielen binne hjir ûnder te sjen:

Tarieding

Ynrin

Iepening

Iepeningstaspraak fan de foarsitter

Frysk Folksliet

Predikaat

Grytsje Kingma en Rob du Jardin 1

Wiebe Wieling

Jubileumboek

Grytsje Kingma en Rob du Jardin 2

Skoft

Bounskoar

Gurbe Douwstra

HympHamp

Tankwurden en Ofsluten

Moeting en Buffet

 

It Nijs hat de fiering fan hûndert jier Frysk Boun om Utens
streekrjocht folge!

Ek it SIO hat op harren webstek der oandacht oan bestege.

Fierder hat Omrop Fryslân opnames makke.

 

Omrop Fryslân:

It Frysk Boun om Utens ferbynt al 100 jier Friezen en is tenei Keninklik

telefyzjeprogramma Hjoed

 

Filmkes op Youtube:

Grytsje Kingma en Rob du Jardin;

Gurbe Douwstra 1;

Gurbe Douwstra 2;

It Bounskoar 1;

It Bounskoar 2;

It Bounskoar 3;

It Bounskoar 4;

It Bounskoar 5;

Optreden HympHamp 1.

Optreden HympHamp 2.

 


Dat wy as Frysk Boun sa'n dei organisearje koenen en om de leden / dielnimmers oan it jubileum net te folle betelje te litten, hat it Boun sels tusken de 11.000 en 15.000 Euro út eigen bûse lutsen.

Mar dêr wiene wy der fansels noch net mei, foar advertinsjes yn ús jubileumboekje hiene tal fan bedriuwen tasein. Net allinnich mei advertinsjes, mar ek 'yn natuera'.

Dêrnêst hawwe in oantal fûnsen en organisaasjes tasein om in flinke stipe te jaan.

Sawol de bedriuwen as de fûnsen en organisaasjes dy't ús stipe hawwe, tige, tige tank dêr foar!!

 

Reaksjes graach nei: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl