NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

100 jierrich bestean Frysk Boun

100 JIER

Op nei de 100 jier yn 2023:


In tariedingskommisje, besteande út Teatske Haanstra-Bosma fan Assen, Jolanda Lootens-Berg fan Swol, Hans Groenhof fan Assen, Jan Bosgraaf fan Swol, Jan Bijkerk as foarsitter fan it Boun en Kees van der Beek as skriuwer fan it Boun binne al in pear kear byinoar west om al fêst it ien en oar op priemmen te setten.

De datum fan it Jubileumfeest is fêstlein:

Sneon 16 septimber 2023.


Yn grutte halen is in programma-ynfolling foar dy dei yn konsept opmakke. Der wurdt ûndersyk dien nei de mooglikheid om mei dit Jubileum as Frysk Boun om Utens it predikaat KENINKLIK te beheljen. De kommisje tinkt op dit stuit, dat Swol in gaadlik plak is foar dit Jubileum-feest. Tsjin dy tiid hope wy dat it mooglik is om sa maklik mooglik dêr te kommen.
De kommisje is dwaande om op dy dei in Jubileum-boek út te bringen; yn de Nijsbrief fan desimber is de oprop dien oan alle kritebestjoeren om ûnder har leden te hifkjen nei mooglike ferhale-fertellers dy’t nijsgjirrich genôch binne om oer it Kritelibben te fertellen of te skriuwen.

Reaksjes graach nei: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl

 


Grutte kaart fan Fryslân