NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

FRIEZEDEI 2018 PROVINSJEHUS LJOUWERT

Dizze side is makke om jimme op de hichte te bringen en te hâlden fan de tariedingen foar de Friezedei op 14 april 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.
 

Dan fiere wy ús 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens.

PLAK.
De 94e Algemiene Gearkomste (moarns) en de Friezedei (middeis) wurde hâlden yn it Provinsjehûs fan Fryslân yn Ljouwert oan de Twabaksmerke. Dat is in tige nijsgjirrich gebou mei in hiele lange skiednis. Wy hawwe foar jimme de skiednis yn in dokumint setten. Dat kinne jimme hjir lêze.

TARIEDINGSKOMMISJE.
De tariedingen binne yn folle gong.
De tariedingskommisje bestiet út: Kees van der Beek, Jan Bijkerk, Tia Walstra en Pietie Westdijk. Us gearkomsten hâlde wy by Kees thús yn Ermelo, want dat is sa'n bytsje sintraal foar ús.

KOSTEN.
Op dit momint binne wy, om de kosten wat te drukken, drok dwaande mei it sykjen fan stipers en advertearders foar it jubileumblêd. Wy hawwe in dikke fjirtich bedriuwen en/of organisaasjes oanskreaun en binne no harren oan it skiljen om te hearen oft sy mei dwaan wolle.
Ek hawwe wy subsydzje oanfrege fia de IFAT oan de provinsje Fryslân. Dat hat de provinsje jammer genôch oant no ta wegere. Wy hawwe in beswierskrift yntsjinne om't wy fan miening binne dat wy mei de Friezedei ek de belangen fan de provinsje Fryslân tsjinje. De provinsje hat oant 2 febrewaris 2018 de tiid om op ús beswierskrift te reagearjen.
Yn de wike fan 30 oktober hawwe wy in ôfspraak mei it behear fan it Provinsjehûs hân oer de katering. Sy wolle ús fan alle kanten bystean om de boel te organisearjen. Fansels dogge sy dat net fergees. Wy probearje de tagongspriis sa leech mooglik te hâlden, dat snappe jimme wol. Mar ja, foar neat giet de sinne op!
Ek binne wy dwaande om subsydzje te krijen fan it Prins Bernhard Kultuerfûns, of dat wat oplevert, dat moatte wy noch ôfwachtsje.

Ek sil der in ferlotting hâlden wurde. De ferlotting wurdt mei fersoarge troch leden fan de de kriten Swol en Apeldoarn. Yn 't foarút tige tank.

De kosten binne foar dizze dei:

  1. It bywenjen fan de Algemeine Gearkomste is fergees;

  2. De Friezedei kostet sûnder de lunsj tusken de middei, mei trije bonsjes foar drankjes, € 17,50.

  3. De Friezedei, ynklusyf de lunsj yn it restaurant fan it Provinsjehûs tusken de middei en trije bonsjes foar drankjes, € 30,00. It is dus mooglik dat de leden dy't allinnich nei de Friezedei komme, om 12 oere mei de lunsj yn it Provinsjehûs meidogge.

Arno Brok

PROGRAMMA.
Sa as jimme al witte, sil de kommissaris fan de Kening, de hear Arno Brok, de Friezedei ynliede. Dêr binne wy tige bliid mei. Yn ús foarbesprek wie hy tige entûsjast om dat te dwaan.
De sjongkoaren fan Boadegraven, Swol, Twinte en Lelystêd binne al tige oan it oefenjen om op 14 april sa goed mooglik foar de dei te kommen mei harren mienskiplik koar.
Op de middei hawwe wy in ferrassing, dan komme Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga mei twa muzikanten (fan it HympHamp Theater) jimme in oere fermeitsjen mei in foarstelling mei sketskes en sang oer 95 jier FBoU (op nei de 100!), de Friezen om Utens en de Kulturele Haadsted 2018 deryn ferwurke, ôfwiksele mei de types of sankjes dy't sy al yn harren repertoire spylje.
En fansels binne wy drok dwaande west om te sykjen nei wat moaie plakjes yn Ljouwert dy't wy dan op de middei besjen kinne. Wy binne der op út kaam dat wy de eardere finzenis de Blokhûspoarte besjen kinne en dat wy in rûnrit yn in elektrysk treinsje meitsje kinne lâns de moaie plakje fan de stêd. (sjoch foar dizze aktiviteiten hjir).
Wy hjawwe it definityf programma klear en dat hawwe wy jimme fia de kritebestjoeren tastjoerd. Jimme kinne it fansels ek fan dizze side dellade (yn pdf).

N.B.
Der binne 60 plakken yn it treintsje beskikber mar dan sit men wol deun tsjin inoar oan. By 45 minsken dan sitte jo mei genôch romte. As der mear minsken harren opjouwe foar in evenemint dan dat der plak is, dan hat de tariedingskommisje it rjocht om te skowen mei jimme opjefte. Dus hoe earder jimme jim opjouwe, hoe mear kâns op in plak by in aktiviteit. Plakken wurde dan ek tawiisd yn de folchoarder fan opjefte!

FERFIER.
Tal fan kriten binne al drok dwaande om te betinken hoe as sy nei Ljouwert komme wolle. Fan in twatal kriten hawwe wy fernommen dat sy mei in bus nei Ljouwert gean. Mooglik kin der mei mear kriten tagelyk ôfspraken makke wurde om mei inoar te riden.
Ljouwert is fansels ek goed mei’t spoar te berikken. It is fan ôf it treinstasjon sa’n kertierke oant tweintich minuten rinnen nei it provinsjehûs. Sjoch hjir de plattegrûn.
Foar it parkearren fan jimme auto’s binne der in trijetal parkeargaraazjes yn de omkriten fan it Provinsjehûs. De garaazje dy’t it tichtst by it provinsjehûs leit, is de garaazje ‘Oosterstraat’ oan de Ritsumastraat 2. Fierder kin ek parkearre wurde yn de garaazje ‘Klanderij’ oan de Posthoornsteeg 40 en fansels parkeargaraazje ‘Zaailand’ oan Zaailand 5.

OPJEFTE.
Hjir kinne jimme lêze hoe't jimme jim opjaan kinne foar de Friezedei en de Algemiene Gearkomste. Ek moat der oanjûn wurde oan hokker aktiviteit jimme meidwaan wolle en de wize wêrop jimme it betelje moatte.
De kritebestjoeren kinne hjir ûnder de list dellade om de leden dy't nei de Friezedei komme by te hâlden, ynklusyk harren kar foar de aktiviteiten, ensfh.: yn WORD / yn PDF.

STIPE
Sa as hjir boppen al stiet, hawwe wy in lytse fjirtich bedriuwen / organisaasjes frege om ús te stypjen. De bedriuwen dy't ús stypjen gean, kinne jimme hjir besjen

En dan hoopje wy dat der in hiele protte leden op de Friezedei yn it Heitelân ôf komme, want dit meie jimme fansels net misse!

 

Om yn de stimming te kommen, hjir alfêst twa moaie gedichten.

Bern fan Fryslàn

Wy sille altyd bern fan Fryslân bliuwe
wêr`t ek ús wegen liede op `e wrâld.
Wêr`t ús de winen en de seeën driuwe
dit jout ús libben en ús hert syn hâld.
Bern fan de wide, rûne, griene romte,
dêr't bôgjende in blauwe loft oer stiet;
dêr't wolkens glide, as de maitiid komt te
ferrizen mei de ljurk syn jubelliet.
Bern fan de feale, grize klaai: dy grûnen,
dy't eltse winter lizze as bestoarn,
mar eltse maaie opnij it libben wûnen
en eltse simmer drage in gouden kroan.
Bern fan de smûke bosken yn de Wâlden,
dêr`t smelle wegen boartsje ûnder`t beamt.
De wyn strykt yn in marke stil syn fâlden
en flûst`ret yn de blêden, mearkefrjemd.
Bern fan de marren, dêr't de weagen skomje
en seilen weiwurd' yn ûneinichheid.
Bern fan it Waad, dat driigje kin en gromje
of blinkend as in sulv'ren spegel leit.
Wêr `t ús de winen en de seeën driuwe,
dit jout ús libben en ús hert syn hâld.
wy wolle altyd bern fan Fryslân bliuwe,
fier of tichtby, oeral yn de wrâld.
Anne Jousma
 
 

De Fries om Utens

De Fries om utens is in mán
hy tinkt goed nij en lûkt syn plan
gejeuzel stiet net yn syn boek
hy is rjochtút, aktyf en kloek.
De Fries om utens is in frou
hja docht har plicht en hja is trou
har man en bern stean boppe-oan
en 'leafde' prykt heech op har troan.
De Fries om utens is in mínsk'
hy dreamt syn dream en docht syn winsk
hy fielt noch stees dy hechte bân
mei memmetaal en heitelân.
De Fries om utens bliuwt in bern
dat gûlt as 't wat hat ferlern
djip yn't hert mist er de jeugd
syn knyn, syn geit, syn bernefreugd.
Hâns Dijk.
Eardere foarsitter Frysk Boun om Utens

 

De tariedingskommisje.

 


Grutte kaart fan Fryslân