NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

It grut Frysk Diktee

Frysk Diktee

Op tiisdei 17 maaie hawwe in seistal leden fan ferskate kriten meidien oan it grut Frysk Diktee yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert. Dat wiene:

Siebren Miedema fan krite Boadegraven;
Petra Aukema fan krite Swol;
Ludzer van der Schors fan krite Meppel;
Sjoerdtsje Bijkerk fan krite Lelystêd;
Jan Bijkerk fan krite Lelystêd;
Gerrita Otten fan krite Utert/Seist.

It wie opdield yn dielnimmers dy’t op persoanlike titel de finale berikt hienen en der wienen 6 groepen fan elk 6 minsken: studinten, direkteuren, Freonen fan Omrop Fryslân, politisy, pommeranten en Friezen om utens.

It wie hiel moai om dit ris mei te meitsjen en as groep kamen wy ek noch as tredde út de bus, dus dat joech ek noch in goed gefoel.

Oar jier wer en dan kin elkenien him/har opjaan om mei te dwaan. De spulregels wa’t mei dwaan sil, komme noch op papier. Gerrita hat dit fanút it Boun regele en sil ek de kommende jierren har hjir tsjin oan bemuoie. Gerrita, tige tank!

 

De foto's fan dizze jûn binne HJIR te sjen.

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân