NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB)

It Fryske tydskrift DE NIJE.


Sûnt desimber 2018 ferskynt DE NIJE, in folslein Frysktalich tydskrift. It is in tematydskrift  dat fjouwer kear jiers útkomt (alle fearnsjierren). Der steane moaie foto’s yn op moai papier. Dat neame se hjoed-de-dei in glossy, in glimmer dus! It ferskaat oan ûnderwerpen is alle kearen grut. Dy ûnderwerpen geane oer mear as allinne oer Fryslân.

Koart gearfette: in tydskrift fan sa’n sechstich siden mei foto’s, nijsgjirrige teksten, mei in puzel, strip en priisfraach!

Ein jannewaris ferskynt it earste nûmer fan de tredde jiergong. Dat tydskrift hat as tema ‘Winter’. De oare tema’s dit jier: ‘Bisten’, ‘Muzyk’ en ‘Eilannen’.

De Ried, as útjouwer, is  der fan oertsjûge dat we mei-inoar ferlet ha fan sa’n lêsber tydskrift. De ferkeapsifers kinne better. Der soe dêrom folle mear reklame foar DE NIJE makke wurde moatte. Dêr hat de Ried lykwols de sinten net foar.

Dêrom sykje we oare paden. Wy freegje elkenien dy’t wat mei it Frysk en Fryslân hat, jimme dus ek, om in abonnemint te nimmen. Dan stypje jimme ús stribjen, it stribjen fan ús mei-inoar, om mear Friezen oan it Frysk lêzen te krijen.

En …..   jimme jouwe jimsels foar mar in pear sinten in moai kadootsje.

 

 

Sjoch fierder de advertinsje hjir ûnder:  

 

 

 

foarbyld


Grutte kaart fan Fryslân