NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

FUNKSJES BESTJOERSLEDEN

Jan Bijkerk foarsitter
 • Organisaasje Moetings- en Ynspiraasjedei mei de skriuwer
 • kontakten mei eareleden en studinteferienings
 • bestjoerslid IFAT
 • webside byhâlde
 • kontaktpersoan foar de kriten: De Haach, Utert, Assen, Hoarn,
Kees v.d.Beek skriuwer
 • Bestjoersgearkomsten tariede
 • Algemiene Gearkomste tariede
 • einferantwurdlik foar Ambyld
 • omskriuwen (post of e-mail) nei kriten
 • oarkondes yn foarried
 • webstek mutaasjes nei foarsitter
 • Moetings- en Ynspiraasjedei: organisaasje en kontakten mei sprekkers/ynlieders
 • Fertsjintwurdige nei de Ried fan de Fryske Beweging
 • Ynformaasjemap en wat der mei gearhinget byhâlde
 • Kontaktpersoan foar de kriten: Swol, Súdeast Drinte, Boadegraven
Jan Vogel ponghâlder
 • jildbehear, boekhâlding fan It  Boun
 • administraasje lede-adressen
 • Moetings-en Ynspiraasjedei: finansjele saken
 • Behear boek “Friezen yn ‘e Frjemdte”
 • Kontaktpesoan foar de kriten: Lelystêd, De Helder, Roan

Gerrit Stegenga 
2e skriuwer   

 • ferslachjouwing bestjoersgearkomsten
 • ferslachjouwing algemiene gearkomsten
 • kontaktpersoan foar de kriten: Twente, Meppel, Arnhim, Seist
Gerrita Otten-Onrust
algemien
 • kontakten ûnderhâlde mei de kriten en redaksjes fan de kritekrantsjes
 • toanielsaken
 • bestjoerslid IFAT
 • kontaktpersoan foar de kriten: Hurderwyk, Hilversum, Apeldoarn
   
Jan Piet Bergmans  
 • net yn it bestjoer  - Mediasaken
Hâns Dijk               
 • net yn it bestjoer - Fertsjintwurdige nei it IFAT
Jan Boomgaardt
 • net yn it bestjoer  - Undersyk nei takomst FBoU