NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE DE HAACH

FRYSK SELSKIP “RJUCHT EN SLJUCHT”

Rjucht en Sljucht wie de Fryske krite foar De Haach en omkriten, oprjochte yn 1899, opheft op 18 septimber 2015 en yn 2016 wer oprjochte.

Spitich, mar wier : op 22 septimber 2021 is de krite wer opheft en sa as it der no by leit: definityf. Der wiene gjin bestjoersleden te krijen en ek de minne opkomst fan de leden wie mei fan de oarsaak.

 

BESTJOER bestie út:

Foarsitter Tjomme Bleeker tjommebleeker@yahoo.com
Skriuwer Sandra Bonnema ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com
Ponghalder Jan Boomgaardt jan.boomgaardt@planet.nl
Bysitter Hylke de Haan hylke_de_haan@hotmail.com

Email an de krite :  ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com

De krite hie twa lêsrûnten: ien foar Fryske literatuer en ien foar Fryske skiednis.

 

 


Grutte kaart fan Fryslân