NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE DE HAACH

FRYSK SELSKIP “RJUCHT EN SLJUCHT”

Rjucht en Sljucht wie de Fryske krite foar De Haach en omkriten, oprjochte yn 1899, opheft op 18 septimber 2015 en yn 2016 wer oprjochte.

BESTJOER

Foarsitter Tjomme Bleeker tjommebleeker@yahoo.com
Skriuwer Sandra Bonnema ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com
Ponghalder Jan Boomgaardt jan.boomgaardt@planet.nl
Bysitter Hylke de Haan hylke_de_haan@hotmail.com
Email fan de krite :  ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com

De krite hat twa lesrûnten: foar Frysktalige boeken en foar skiednis

 

Program winterskoft kriten 2019-2020

KRITENIJS

Desimber 2019 / Utnoeging Maaie reis

Oktober 2019

Septimber 2019


Grutte kaart fan Fryslân