NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE HAARLIM - yn de simmer fan 2018 opheft

harlim

It bestjoer fan Krite “ Gysbert Japicx” Haarlim:

Foarsitter:
A.Wester-Muller
Ponghâlder:
Wietze Hiemstra
Skriuwster:
T.L.Rijpkema-van Malsen
2e Foarsitter en 2e ponghâlder:
L. Pen-Berkenpas
2e skriuwer en ledeadministraasje:
P. Heijblok

PROGRAM:

Program winterskoft 2018-2019


Ynformaasje oangeande it berikken fan de nije seal

Stedelijk Gymnasium
Jacobijnestraat 24
2011 TH Haarlem

De Jacobijnestraat is in sydstrjitte fan de Gedempte Oude Gracht. Oan it begjin stiet in parkearpealtsje. Soks betsjut dat der gjin auto’s de strjitte ynride kinne. As jo de Jacobijnestraat ynrinne is der nei likernôch 100 meter oan jo rjochterhân in grutte griene dûbele doar. Oan wjerskanten fan de doar stiet in stiennen pealtsje. Boppe de doar stiet yn grutte letters: STEDELIJK GYMNASIUM. Dizze doar jout tagong ta de seal.

Jo kinne de auto parkeare yn parkeargaraazje De Raaks. Jûns fan 19.00 oere ôf kinne jo dêr parkeare tsjin in fêst bedrach. Op de Gedempte Oude Gracht en it Verwulft stopje ferskate bussen.
Wy advisearje jimme om dêr sels efkes nei te fernimmen by Connexxion/Arriva.

Elk yn Haarlim registrearre taksybedriuw beskikt oer in saneamde “palenpas”. Soks betsjut dat de leden dy’t mei in taksy komme, oan de doar ta brocht wurde kinne. Foar de leden dy’t ferfierd wurde mei de BIOS-groep jildt itselde. De BIOS-groep beskikt ek oer in “palenpas”. Soks betsjut dat de leden dy’t mei de BIOS-groep ferfierd wurde, ek oan de doar ta brocht wurde kinne(oerlis i.e.o. efkes mei de sjauffeur).

Kritekrantsjes

desimber 2017

oktober 2017

febrewaris 2017

jannewaris 2017

oktober 2016

clip2
 
 

 


Grutte kaart fan Fryslân