NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE HAARLIM

harlim

It bestjoer fan Krite “ Gysbert Japicx” Haarlim:

Foarsitter:
A.Wester-Muller, Scheiberglaan 316, 1974 SG IJmuiden, til. 0255-510575
Ponghâlder:
Wietze Hiemstra, Mr. Cornelisstraat 9, 2023 DE Haarlem, 06 - 51 74 90 49
Skriuwster:
T.L.Rijpkema-van Malsen, Grootschermerweg 8, 1843 HE Groot-Schermer, til. 0299-671170
2e Foarsitter en 2e ponghâlder:
L. Pen-Berkenpas, Lorentzplein 12, 2012 HG Haarlim,
til. 06-21512999
2e skriuwer en ledeadministraasje:
P. Heijblok, Oosteinderweg 40, 1981 AP Velsen-Zuid, til. 0255-517089

PROGRAM:

Program winterskoft 2017-2018

'Noordenbos en Co' op 11 novimber 2017

Ynformaasje oangeande it berikken fan de nije seal

Stedelijk Gymnasium
Jacobijnestraat 24
2011 TH Haarlem

De Jacobijnestraat is in sydstrjitte fan de Gedempte Oude Gracht. Oan it begjin stiet in parkearpealtsje. Soks betsjut dat der gjin auto’s de strjitte ynride kinne. As jo de Jacobijnestraat ynrinne is der nei likernôch 100 meter oan jo rjochterhân in grutte griene dûbele doar. Oan wjerskanten fan de doar stiet in stiennen pealtsje. Boppe de doar stiet yn grutte letters: STEDELIJK GYMNASIUM. Dizze doar jout tagong ta de seal.

Jo kinne de auto parkeare yn parkeargaraazje De Raaks. Jûns fan 19.00 oere ôf kinne jo dêr parkeare tsjin in fêst bedrach. Op de Gedempte Oude Gracht en it Verwulft stopje ferskate bussen.
Wy advisearje jimme om dêr sels efkes nei te fernimmen by Connexxion/Arriva.

Elk yn Haarlim registrearre taksybedriuw beskikt oer in saneamde “palenpas”. Soks betsjut dat de leden dy’t mei in taksy komme, oan de doar ta brocht wurde kinne. Foar de leden dy’t ferfierd wurde mei de BIOS-groep jildt itselde. De BIOS-groep beskikt ek oer in “palenpas”. Soks betsjut dat de leden dy’t mei de BIOS-groep ferfierd wurde, ek oan de doar ta brocht wurde kinne(oerlis i.e.o. efkes mei de sjauffeur).

Kritekrantsjes

desimber 2017

oktober 2017

febrewaris 2017

jannewaris 2017

oktober 2016

clip2
 
 

 


Grutte kaart fan Fryslân