NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE UTERT

Selskip FRYSLAN
[bywurke dd. 20 novimber 2017]

 

Program winterskoft kriten 2019-2020

 

 

ALGEMIENE YNFORMAASJE en KRITEJUNEN

Fierdere ynformaasje oer de krite is te krijen by de skriuwer (e-mail j.p.bergmans@casema.nl)
BESTJOER

Foarsitter

Pietie Westdijk-Kaastra - (pcwestdijk@planet.nl)

Skriuwer

Jan Piet Bergmans - (j.p.bergmans@casema.nl)

Ponghâlder en ledeadministraasje

Jan Roelants - (jhw.roelants@online.nl);  
Bank: NL05INGB0000194027 o.n.f. Ponghâlder Krite Selskip Fryslân

Bestjoerslid

Harke Hofman - (harkemarga@gmail.com)

Aldereinsaken

Frou J.Wielinga

 

KRITEJUNEN

Program winterskoft 2018-2019

DE KRITEKOER

kriteboekje maaie 2019

kriteboekje maart 2019

kriteboekje jannewaris 2019

kriteboekje novimber 2018

kriteboekje septimber 2018

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân