NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE UTERT

Selskip FRYSLAN
[bywurke dd. 20 novimber 2017]

 

 

ALGEMIENE YNFORMAASJE en KRITEJUNEN

Fierdere ynformaasje oer de krite is te krijen by de skriuwer (e-mail j.p.bergmans@casema.nl)
BESTJOER

Foarsitter

Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten til. 030 - 2318 224 (pcwestdijk@planet.nl)

Skriuwer

Jan Piet Bergmans, Langeweg 75, 4133 AT Vianen  en Redaksje Kritekoer til. 0347-320093 (j.p.bergmans@casema.nl)

Ponghâlder

Yme Fopma, Meerenburgerhorn 6, 3401 CD  IJsselstein  en lede-administraasje til. 030 - 6881921(yme@fopma.eu);   Bank: NL05INGB0000194027 o.n.f. Ponghâlder Krite Selskip Fryslân

Bestjoerslid en Boekferkeap

Jan Roelants, Joke Smitplein 16,  3581 PZ  Utrecht til. 030 - 2010118 (jhw.roelants@online.nl)

Bestjoerslid

Harke Hofman, Elzenstraat 3, 4131 AK  Vianen, til. 0347-377703 (harkemarga@gmail.com)

Aldereinsaken

Frou J.Wielinga, Japuradreef 26, 3563 ED Utrecht, til.  030-261 7816

 

KRITEJUNEN

Program winterskoft 2017-2018

 

DE KRITEKOER

kriteboekje jannewaris 2018

kriteboekje desimber 2017

kriteboekje novimber 2017

kriteboekje septimber 2017

kriteboekje maaie 2017

kriteboekje maart 2017

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân