NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRYST- en NIJJIERSGROETNIS fan IT BOUN

 

Kryst- en Nijjierskaart


Freegje net wat
2018 ús bringe sil,
mar freegje jo ôf wat jo dêr oan bydrage kinne!!

 

Folle lok yn 't nije jier!

Gean it "rjucht en sljucht" en blier
Hoopjend, leavjend, leauwend yn.
Hest net jimmer foar de wyn,
Leau, mei 't boat net súntsjes driuwe
Moat oer hege weagen 't kliuwe,
't Komt dochs wol de haven yn!
Lieafde skynt as waerme sinne
Oer dyn libbensfjilden hinne.
Dêrom, frjeun, scil hope en moed
Brûze in 't âlde Fryske bloed,
En dy, wher dyn wapens glânsgje,
Jimmer mei de oerwinning krânsgje!

P.T.  -  út: Op 'e Hichte, desimber 2000


Grutte kaart fan Fryslân