NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

SINTRALE BOEKEFERKEAP

 

De sintrale boekenynkeap waard regele troch Jelma Wiegersma en Jan Roelants. Sy binne der yn april 2018 mei ophâlden fanwege oare drokte en ek om't it net sa folle jild mear opsmyt. Op de AG fan 14 april is dit mei algemiene stimmen besletten troch de leden fan it Boun.

De boeken wurde oer de kriten ferpatte nei rato fan it oantal leden. De boeken foar alle kriten lizze klear op 17 novimber 2018 op de Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk.

fryskeboeketafel@gmail.com

 

 

 

 

as jo gjin pdf-documinten iepenje kinne, kinne jo fergees hjir Acrobat Reader downloade


Grutte kaart fan Fryslân