NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

SINTRALE BOEKEFERKEAP

 

De sintrale boekenynkeap wurdt regele troch Jelma Wiegersma en Jan Roelants. Sy regelje (op bestelling) de oanfier fan nije en minder nije boeken en soargje (op fersyk) foar rûlaasje fan de foarried fan de boekferkeapers. Ek foar de lêsrûnten fersoargje Jan en Jelma graach de boeken. Dêrneist komme sy op besite by kriten sûnder boekferkeaper tidens in grutte toaniel- of jubileumjûn (op fersyk & maksimaal 1 kear yn it jier per krite). Foar it bestellen fan boeken of foar ynformaasje kin kontakt opnaam wurde fia:

fryskeboeketafel@gmail.com

 

Hjir kinne jimme de boekelist fan novimber 2017 ynsjen of dellade

 

 

as jo gjin pdf-documinten iepenje kinne, kinne jo fergees hjir Acrobat Reader downloade


Grutte kaart fan Fryslân