Leauwe yn Fryslân.

Programma foar 2022-2023.

Oer leauwen en teology yn de Fryske kontekst
In projekt fan Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm
Beskriuwing
Yn dizze kursus wurdt reflektearre op de situaasje fan tsjerke en leauwen
yn de (histoaryske) kontekst fan Fryslân. Oan de hân fan de besteande
teologyske fakken (histoarysk, Bibelsk, systematysk en praktysk) wurdt de
kursist troch in ferkenningstocht ynwijd op it mêd fan leauwen en teology
yn de Fryske kontekst. De fraach yn hoefieren de Fryske taal en kultuer in
eigen plak yn tsjerke en teology hawwe, foarhinne hân hawwe en ek yn de
takomst fertsjinje, foarmet it hermeneutysk ramt fan de kursus. Fragen oer
relaasje tusken evangeelje en kultuer komme dus elke kear werom: taal,
kultuer, skiednis, lânskip, mienskip, leauwen en spiritualiteit.
De kursus wurdt holden by Nijkleaster te Jorwert. Dat betsjut dat de
kursusdagen yn in fêst ritme fan ‘ora et labora’ plakfine. Dêrmei hat dizze
ferkenningstocht net allinnich in kognityf mar ek in persoanlik-spiritueel
karakter. De kursusdagen besteane út in harkkolleezje yn de moarn en in
wurkkolleezje yn de middei. De kursus wurdt oanbean yn in syklus fan trije
jier. De kursist kin íén jier dielnimme of de ferkenningstocht útwreidzje.
Oan it dielnimmen oan de yntroduksjemoarn binne gjin kosten ferbûn.
Doelstelling
It doel fan de kursus is dat de dielnimmers:

  • mear sicht krije op leauwe/tsjerke/teology yn de Fryske kontekst,
  • ûnderfine hoe’t ‘it evangeelje ûnderdompele is/wurdt yn de Fryske
    kultuer’,
  • de Fryske kontekst ferdiskontearje kinne yn de konkrete wurksituaasje,
  • reflektearje kinne op de betsjutting fan de Fryske kontekst foar de
    teology,
  • yn in setting fan rêst en ferstilling reflektearje op wurk en libben.

Yntroduksjemoarn ‘Leauwe yn Fryslân’ – jiergong 2022-2023
21 septimber 2022, Nijkleaster, Jorwert


‘Leauwe yn Fryslân’ is in kursus foar foargongers – pastoraal wurkers, predikanten, prysters –
dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology.
Diel 1 omfettet 4 stúdzjedagen. Dielnimmers kinne dêrnei kieze foar Diel 2, it sels skriuwen
fan in artikel op it mêd fan leauwen, tsjerke en teology yn Fryslân.
Data: 26 oktober en 23 novimber 2022 en 11 jannewaris en 8 febrewaris 2023
Plak: Nijkleaster, Redbadtsjerke te Jorwert
Dosinten: Alex Riemersma, Liuwe Westra, Hinne Wagenaar, Tytsje Hibma

Ynformaasje https://www.kruspunt.frl/leauwe-yn-fryslan-2022-2023/


PE: Akkreditaasje predikanten/tsjerklik wurkers PKN: 2 ECTS (diel 1), 4 ECTS (diel 1 en 2)

Programma Yntroduksjemoarn 21 septimber 2022 (tagong fergees):
9.15 oere Ynrin
9.30 oere Moarnsgebed
10.00 oere Kofje/tee mei kleasterkoeke – yn ‘e kunde komme
10.30 oere Ynformaasje oer de kursus en yntroduksjekolleezje
12.00 oere Ofsluting

Mear ynformaasje en oanmelding by Tytsje Hibma (0517-341859 thibma@hetnet.nl).
Oanmelding yntroduksjemoarn fóár 15 septimber, oanmelding stúdzjedagen fóár 1 oktober.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Leauwe yn Fryslân.

Parseberjocht / Parsebericht Ynterfryske Rie

Ûnderwerp: Ynterfrysk Kongres nei 10 jier wer yn Fryslân

De Ynterfryske Rie organisearret op sneon 17 septimber in Ynterfrysk Kongres yn Dokkum. Kommissaris fan ‘e Kening Arno Brok en boargemaster fan ‘e gemeente Noardeast-Fryslân Johannes Kramer iepenje dat meartalich sympoasium. As tema is keazen ‘De ferbinende ekonomy fan de Fryslannen troch de iuwen hinne’.

Elkenien is wolkom en opjaan kin noch.

De Ynterfryske Rie (Interfriesischer Rat) is de oerkoepeljende organisaasje fan de Fryske Rie (Fryslân), de Frasche Radj (Noard-Fryslân Dútslân) en de Freeske Raad (East-Fryslân Dútslân). It foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie wikselet om de trije jier. It trijejierrich foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie, dat fan healwei 2018 oant en mei healwei 2021 yn Fryslân wie, wurdt tradisjoneel ôfsletten mei in Ynterfrysk Kongres. Mar fanwege koroane oe dat yn 2021 net trochgean. Diz’ kear is keaze foar in gearwurking mei de Fryske Akademy.

It tema wurdt troch in ferskaat oan sprekkers fan binnen en bûten Fryslân op nijsgjirrige wize behannele. De reade tried is de transysje dy’t nedich is yn de lânbou/itensfoarsjenning en de enerzjywinning yn harmony mei de toeristyske ûntwikkeling. Alle dielnimmers krije in meartalich sympoasiumútjefte mei der in gearfetting yn fan de ynhâld fan de presintaasjes. Bûten it sympoasium om is der romte foar moeting en petear.

Op de ein fan de middei giet it selskip nei de Bonifatiuskapel. Dêr sil wilens in rûnlieding in yndruk yn it libben jûn wurde fan ien fan de oprjochters fan de Fryske Akademy, de krekt sillich ferklearre Titus Brandsma , wernei’t der yn ‘e kapel in koarte Ynterfryske oekomenyske tsjerketsjinst plakfine sil. De dei wurdt ôfsletten mei mienskiplik iten en muzyk yn de IJsherberg.

De Fryske Rie is de Westerlauwerske ôfdieling fan Interfriesischer Rat (Ynterfryske Rie). De Fryske Rie hat as doel it ûntwikkeljen fan de Fryske kontakten yn de breedste sin fan it wurd (kultureel, bestjoerlik, ekonomysk, taalkundich) met help fan ynternasjonale Europeeske kontakten en troch it skeppen en ûntwikkeljen fan middels dy’t sokke kontakten tusken benammen dy fan de trije Fryslannen mooglik te meitsjen. It bestoer bestiet út in tal persoanen, dy’t ferskate  sektoaren fertsjintwurdigje (sjoch webstek, Stifting Fryske Rie). It is bysûnder, dat de stifting al frij koart nei de Twadde Wrâldkriich oprjochte waard en sûnt dy tiid útwikselings organisearre hat.

Foar mear ynformaasje en oanmelding: sjoch op www.fryskerie.frl. Oanmelde kin oant en mei 11 septimber.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Parseberjocht / Parsebericht Ynterfryske Rie

Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Op 16 novimber o.s. is der wer ús jierlikse Moetings- en Ynspiraasjedei yn De Kiekmure yn Hurderwyk.

Dizze dei stiet yn it teken fan it heljen fan (1) ús 100-jierrich bestean en (2) fan LF2018 – LF2028.

Wy hawwe twa sprekkers útnûge, dy’t ús dêr mear oer fertelle sille en ús mooglik entûsjast meitsje om ek nei ús 100-jierrich bestean noch folle langer troch te gean mei it Boun.

Foar mear ynformaasje: Sjoch it webstek sels

Jan Bijkerk.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Friezedei 2018

De Friezedei 2018 wurdt hâlden op 14 april 2018 yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert, Dit is ta gelegenheit fan it 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens.

Sjoch hjirfoar de spesiale side fan ús webside.

Jan Bijkerk, foarsitter FBoU.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Friezedei 2018

Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Ferslach troch Jan Bijkerk, foto’s fan Sjoerdtsje Bijkerk en Fokke Zandstra.

Sneon 28 oktober wie it wer sa fier: ús twadde Moetings- en Ynspiraasjedei yn de Kiekmure yn Hurderwyk. Dit is yn it plak kaam fan it Kaderwykein. Der wiene de moarns 34 dielnimmers en de middeis 37, in hiele moaie opkomst as wy it fergelykje mei ferline jier. Hjir steane de foto’s fan it ynkommen fan de dielnimmers.

Ek dit jier hiene wy in tal oan nijsgjirrige sprekkers:  Yn de moarntiid foar de lunsj hawwe Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan it Hymphamp Theater ús meinommen yn harren wurk. Earst, foar it lyts skoft, hawwe sy útlein hoe sy in rol en in sêne opbouwe. In rol kinne jo opbouwe fan binnen nei bûten (hokker klean dogge jo oan)  fan bûten nei binnen – hokker personaazje wolle  jo spylje – dat kinne jo mei jo lichem oanjaan: heupe, bûk, boarst, hals en holle. Der waarden ferskillende type personaazjes troch harren delsetten, somtiden yn lytse sketskes. Wy moasten ús faaks de bûsen útskuorre fan it laitsjen, dat kinne jimme wol begripe.
In sêne moat in begjin, in midden en in ein ha en der moat in spanningsbôge yn sitte. Yn sa’n sêne moatte jo altiten de 5 W’s werom fine kinne en ek oanjaan kinne: Wie, Wêr, Wat, Wannear en Wêrom. Nei it lyts skoft waarden de dielnimmers yn de seal yn in oantal lytse groepkes opdield en elk groepke krige deselde tekst (ien A4-tsje). Elk groepke moast der in sêne by betinke en de 5 W’s op papier sette fan dy sêne. Inkelde fan de troch de dielnimmers op papier setten sênen waard troch Jelmar en Fokke neispile. Jo kinne wol begripe, der wie oer de groepkes gjin inkelde sêne itselde.
Hjir steane de foto’s fan Jelmar en Fokke harren ynlieding en workshop.

Nei it betankjen fan de beide sprekkers troch de foarsitter fan it Boun wie it tiid foar de lunsj. De Kiekmure hie wer soarge foar in goeie lunsj, dat wie tige yn oarder.
Hjir steane noch wat plaatsjes fan de lunsj.

Op de middei hie it bestjoer de deputearre frou Sietske Poepjes útnûge. Frou Sietske Poepjes, fan Makkum en berne yn de Lemmer, is fan ôf septimber 2011 foar it CDA deputearre foar de Provinsje Fryslân. Yn de perioade derfoar, 2007-2011, wie sy Steatenlid foar it CDA in Fryslân. Frou Poepjes hat as deputearre in grutte portefeuille, dêr sit ynfrastruktuer, mobiliteit en wetter yn, mar ek taal, media, keunst en kultuer (ynklusyf Kulturele Haadstêd 2018 en Omrop Fryslân). Dit lêste is foar ús as Friezen om Utens foaral fan belang! Dêrom wiene wy foaral nijsgjirrich nei har rol / har betsjutting foar Friezen om utens as it giet om de rol fan de oerheid yn de media sa as Omrop Fryslân, mar ek bygelyks KPN, dy’t allinnich oan de oanlizzende provinsjes fan Fryslân Omrop Fryslân op de kabel trochjout en har rol dêr yn.
Yn earste ynstânsje hat sy dochs ferteld oer de ynfrastruktuer – want dat hat fansels ek in ferbân mei de oare saken yn har portefeuille. Earder moasten jo al gau inkelde oeren útlûke om fan Snits nei Amsterdam te kommen, mar tsjintwurdich dogge jo dat hast yn in oere – as der net in te lange file stiet fansels. Ek yn Fryslân sels binne der de lêste jierren in protte projekten west om de ferbiningen te ferbetterjen: Knooppunt Joure, Akwadukten, de N31 by Harns en de Centrale As fan Drachten nei Dokkum.
Fierder hat sy it hân oer it gebrûk fan de Fryske taal yn it Provinsjehûs en op de Fryske skoallen. Men kin sa mar net elke skoalle ferplichtsje om Frysk te jaan, der binne fansels yn Fryslân plakken sa as It Bildt, de stêden en de Stellingwerven wêr’t  men op in oare wize Frysk op skoalle jout as op de plakken wêr’t al Frysk sprutsen wurdt. Dêr kinne de skoallen ûntheffingen foar krije. Der wurdt dan ek op ferskate nivo’s Frysk op de skoallen ûnderwiisd. Wol moatte der op de skoallen wêr’t op in leger nivo Frysk jûn wurdt, in plan lizze hoe of sy op in heger nivo komme wolle. Frou Poepjes skeat yn har presintaasje somtiden hiel moaie sydpaadsjes yn mei moaie ferhalen en anekdoaten. De seal hat tige fan har praatsjes genoaten.
Hjir steane de foto’s fan it diel fan frou S. Poepjes.

Oan it ein fan har petear krige sy út hannen fan de foarsitter fan it Boun, Jan Bijkerk, it boek “Friezen yn ‘e Frjemdte” útrikt. It boek dat yn de jierren 2009 oant 2011 troch in oantal leden fan it Boun makke is en de skiednis fan de Fryske kriten beskriuwt, sawol yn Nederlân as oer de wrâld. In prachtich neislachwurk, wêr’t de deputearre tige wiis mei wie.

Wy kinne, neffens de oanwêzigen, weromsjen op in hiele moaie, learsume en gesellige dei, sadat de konkluusje fan de foarsitter wie, dat dit wis foar werhelling fetber is.

De jûns koene de dielnimmers dy bleaven noch genietsje fan it optreden fan “Blikstiender” fan De Lemmer mei ‘Fryslân heite …’. Sy brochten in revu op de planken, mei sketskes en sjongen. De manier wêrop sy it brochten, die wol tinken oan de tiid fan Tetman de Vries. In hiele moaie foarstelling!
Hjir fine jimme noch in moaie Ympresje fan de hiele dei, ek fan de jûn mei ‘Blikstiender’, dizze foto’s binne makke troch Fokke Zandstra.

 

 

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Binne jo al EMAIL-STIPER?

stiper_fbou_1

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Binne jo al EMAIL-STIPER?

Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Bêste minsken,

De troch Tia Walstra oanpaste YNFORMAASJEMAP stiet wer op it webstek.

Hy is HJIR te lêzen.

Webmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Keppeling mei Facebook en Twitter

As jimme ûnderoan dizze side sjogge, dan fine jimme in Facebook-teken en in Twitter-teken. As jo hjir op klikke, dan gean jo nei de Facebookside fan It Frysk Boun as nei it nije Twitter-account fan it Boun.
Skriuw ek ’s in nijsgjirrich berjocht op Facebook as jou jo op as ‘Folger’ fan it Boun op Twitter!

Sukses, de WEBmaster.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Keppeling mei Facebook en Twitter

Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Voer hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

RSS-feed wurket wer op de hiemside.

Bêste minsken,

Nei ôfrin fan de toanielstúdzje-moarn ha ik jimme útliz joen oer it gebrûk fan it weblog en facebook. Ik krige doe troch dat de RSS-feed op de hiemside net mear wurke. Ik ha hjoed de RSS-feed wer yn oarder makke, sa dat jimme it wer brûke kinne.

Der stiet ek in RSS-feed ûnderoan rjochts op it weblog. Dêrmei kinne jo in keppeling meitsje tusken it weblog en jo emaillêzer (faaks Microsoft Outlook). Dat hâldt yn, dat as der in berjochtske as reaksje op it weblog komt, dat jo automatysk in emailtsje thús krije mei in ferwizing nei it nije as feroare berjocht fan it weblog.

WEBmaster  JHB.

 

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor RSS-feed wurket wer op de hiemside.