OANMELDE BY IT BOUN

  It Frysk Boun om Utens hat yn 2023 100 jier bestien. Om dit fiere te kinnen, wolle wy graach safolle mooglik Friezen berikke. Net allinnich leden fan it Frysk Boun, mar ek famylje fan ús leden en alle Friezen om Utens dy't it Frysk en Fryslân in waarm hert tadrage.
  Jo kinne jo hjirûnder opjaan as email-stiper fan it Frysk Boun om Utens. It is fergees. As jo dat wolle, moatte jo jo namme,jo email-adres, jo wenplak en jo âldens verplicht opjaan.

  Jo namme (verplicht)

  jout sich op as email-stiper.

  Jo e-mailadres (verplicht)

  is it email-adres foar mail fan it Frysk Boun.

  Jo wenplak (verplicht)

  Jo âldens (verplicht)

  Jo berjocht

  troch it vinkje oan te setten ha jo gjin beswier om mail fan it Frysk Boun te krijen.

  Om de feiligens te garandearjen graach op it ûndersteande fjouwerkantsje klikke en de fraach beäntwurdzje.