FIER fan HŪS - banner
achtergrond frysk

laatste wijziging aangebracht op : Zaterdag, 22-Jun-2019

MEIDIELINGEN / NIJS fan de KRITE

Wolle jo wat kwyt, skriuw dat dan op de WEBLOG fan it BOUN

Binne jo al email-stiper fan it Frysk Boun? Noch nêt, gean dan nei it weblog fan it Boun!

MEIDIELINGEBLEDSJES fan FIER FAN HÛS

  • De kontribúsje is per 1 septimber 2012 € 8.50 d.p.

WAT WEST HAT

  • De foto's fan de de gearkomsten fan Krite Boadegraven binne hjir te sjen en del te laden

WAT NOCH KOMT:

Fryske Tsjerketsjinst op 17 maart 2019 en Film op 30 maart 2019

Algemiene Gearkomste Boun, Friezedei en Moetings- en Ynspiraasjedei
dy't regele wurde troch It Frysk Boun om Utens

Berjochten oer de kritejûnen fan winterskoft 2019 - 2020