NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE BOADEGRAVEN

"Fier fan Hûs"

Boadegraven e.o.

BESJOER FAN DE KRITE
Foarsitter Hans Dijk hanshenny.dyk@ziggo.nl
Skriuwer Tini Broere-Tiesinga fryske.krite.boadegraven@gmail.com
Ponghâlder Theo Schiere z.schiere@kpnplanet.nl
Redaksje N. Woudstra nicowoudstra@planet.nl
Webstek Arianne Sprokkerieft www.fierfanhus.com 

klik op it ûndersteande logo om nei de webside fan "Fier fan Hûs" te gean

troch op dit logo te drukken komme jo op de webside fan de Krite Boadegraven

Foar foto's fan de kritegearkomsten klik HJIR

Program winterskoft kriten 2023-2024