NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE "Frysk en Frij" út HILVERSUM

kritekrantsjes programma

Gearstalling bestjoer krite:

Foarsitter:
J. Kooistra - email gurbe@xmsnet.nl
Skriuwer:
A.R. Koopmans-Nieuwland - email kritehilversum@gmail.com
Ponghâlder:
J. Koopmans - email kritehilversum@gmail.com
Alg. adjunkt:
W. Triemstra- email triwa@hotmail.nl
Boekeferkeap:
J. Conradi-Groenho en G. v.d. Leij - Wilbers
Iterij:
Bestellingen trochjaan oan J. Kooistra, graachuterlik in wike foarôfgeand oan'e kritejûn
 
REKKENNÛMMER NL79 INGB 0000 242262 o.n.f. Frysk en Frij Hilversum
Earefoarsitter:
S. Haagsma
Eareleden:
H. van Duinen, De Jouwer

Program winterskoft 2018-2019

Al dizze jûnen binne jimme wolkom yn de Brasserie óf de Grutte Seal fan Nieuw Kerkelanden, Franciscusweg 137 1216 SB Hilversum

Kritekrantsjes

"De Tille" fan febrewaris 2019

"De Tille" fan desimber 2018

"De Tille" fan novimber 2018

"De Tille" fan oktober 2018

"De Tille" fan maart 2018

 


Grutte kaart fan Fryslân