NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Sjongkoaren
Boekeferkeap / Lêsrûnten

 

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE "Frysk en Frij" út HILVERSUM

kritekrantsjes programma

Gearstalling bestjoer krite:

Foarsitter:

J. Kooistra - email gurbe@xmsnet.nl

Skriuwer:

A.R. Koopmans-Nieuwland - email kritehilversum@gmail.com

Ponghâlder:

J. Koopmans - email kritehilversum@gmail.com

Alg. adjunkt:

W. Triemstra- email triwa@hotmail.nl

Boekeferkeap:

J. Conradi-Groenho en G. v.d. Leij - Wilbers

Iterij:

Bestellingen trochjaan oan J. Kooistra, graach uterlik in wike foarôfgeand oan 'e kritejûn

 

REKKENNÛMMER NL79 INGB 0000 242262 o.n.f. Frysk en Frij Hilversum

Earefoarsitter:

S. Haagsma

Eareleden:

H. van Duinen, De Jouwer

Program winterskoft kriten 2023-2024

Al dizze jûnen binne jimme wolkom yn de Brasserie óf de Grutte Seal fan Nieuw Kerkelanden,
Franciscusweg 137 1216 SB Hilversum

Kritekrantsjes

"De Tille" fan maart 2020

"De Tille" fan febrewaris 2020

"De Tille" fan desimber 2019

"De Tille" fan novimber 2019

"De Tille" fan oktober 2019