NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE "Frysk en Frij" út HILVERSUM

kritekrantsjes programma

Gearstalling bestjoer krite:

Foarsitter:
J. Kooistra, Lutherhof 102, 1216 KV Hilversum - till. 035-6218626 - email gurbe@xmsnet.nl
Skriuwer:
A.R. Koopmans-Nieuwland, Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum - till. 035-6249624 - email kritehilversum@gmail.com
Ponghâlder:
J. Koopmans, Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum - till. 035-6249624 - email kritehilversum@gmail.com
Alg. adjunkt:
W. Triemstra, v.d. Sande Bakhuijzenstraat 102, 1223 CZ Hilversum - email triwa@hotmail.nl
Boekeferkeap:
J. Conradi-Groenhof, Banckertlaan 163, 1215 PZ Hilversum - till. 035-6234733
G. v.d. Leij - Wilbers, Hyacintenlaan 10, 1215 BC Hilversum - till. 035-6213586
Iterij:
Bestellingen trochjaan oan J. Kooistra, graachuterlik in wike foarôfgeand oan'e kritejûn
 
REKKENNÛMMER NL79 INGB 0000 242262 o.n.f. Frysk en Frij Hilversum
Earefoarsitter:
S. Haagsma, De Doppen 21, 8401 AG DeGordyk
Eareleden:
H. van Duinen, De Jouwer

Program winterskoft 2017-2018

Al dizze jûnen binne jimme wolkom yn de Brasserie óf de Grutte Seal fan Nieuw Kerkelanden, Franciscusweg 137 1216 SB Hilversum

Kritekrantsjes

"De Tille" fan maart 2018

"De Tille" fan febrewaris 2018

"De Tille" fan jannewaris 2018

"De Tille" fan novimber 2017

"De Tille" fan oktober 2017

"De Tille" fan maart 2017

 


Grutte kaart fan Fryslân