NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE TWENTE

FREONEN  FRYSKE  KULTUER.

Yn 1980 is dizze feriening oprjochte foar elkenien yn Twente en omstreken, dy’t him/har belutsen fielt by Fryslân en de Fryske taal. Want dat is ús doel: ús byinoar thús fiele omdat wy opgroeid binne mei deselde taal yn itselde part fan Nederlân. En dat skept in bân.
Us aktiviteiten:
Twa kear yn’t jier in toaniel- of kabaretjûn mei in Fryske boeketafel
In algemiene ledegearkomste mei in sprekker of oare ferdivedaasje
In busreis nei Fryslân of Dútslân
In Fryske tsjerketsjinst
Koar De Twirresjongers
In lêsgroepke

It belangrykste bynmiddel tusken ús leden is ús fearnsjierblêd De Twirre. Dat stiet fol mei ferienigingsnijs, nijtsjes út Fryslân, in resept, boekenijs, in puzel en aardige ferhaaltsjes en gedichtsjes.
Lid wurde? De kontribúsje is 17,50 euro d.p. of 30 euro foar in pear.

Jo kinne jo melde by de skriuwer en ek as jo earst mear witte wolle sykje kontakt mei
Auke T Hoekstra, Barmentloo 18, 7161 KH Neede till. 054-5292836
  Of de foarsitter :   Hendrik Tel

Foarsitter: Hendrik Tel
till. 00495924-785255
hendrik.tel@t-online.de
Skriuwer:  Auke T Hoekstra
Barmentloo 18, 7161 KH Neede, till. 054-5292836
a.hoekstra1@lijbrandt.nl
Ponghâlder: Paul Hoogendoorn
till.074-2777121
pj.hoogendoorn@planet.nl

 

KRITEJUNEN

Program winterskoft 2017-2018

 

De Twirre

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan maart 2018

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan desimber 2017

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan oktober 2017

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan juny 2017

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân