NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE TWENTE

FREONEN  FRYSKE  KULTUER.

Yn 1980 is dizze feriening oprjochte foar elkenien yn Twente en omstreken, dy’t him/har belutsen fielt by Fryslân en de Fryske taal. Want dat is ús doel: ús byinoar thús fiele omdat wy opgroeid binne mei deselde taal yn itselde part fan Nederlân. En dat skept in bân.
Us aktiviteiten:
Twa kear yn’t jier in toaniel- of kabaretjûn mei in Fryske boeketafel
In algemiene ledegearkomste mei in sprekker of oare ferdivedaasje
In busreis nei Fryslân of Dútslân
In Fryske tsjerketsjinst
Koar De Twirresjongers
In lêsgroepke

It belangrykste bynmiddel tusken ús leden is ús fearnsjierblêd De Twirre. Dat stiet fol mei ferienigingsnijs, nijtsjes út Fryslân, in resept, boekenijs, in puzel en aardige ferhaaltsjes en gedichtsjes.
Lid wurde? De kontribúsje is 17,50 euro d.p. of 30 euro foar in pear.

Jo kinne jo melde by de skriuwer en ek as jo earst mear witte wolle sykje kontakt mei
Auke T Hoekstra of de foarsitter Siebe Hiemstra

Foarsitter: Siebe Hiemstra

totzondag@gmail.com

Skriuwer:  Auke T Hoekstra

a.hoekstra1@lijbrandt.nl

Ponghâlder: Paul Hoogendoorn

pj.hoogendoorn@planet.nl

 

KRITEJUNEN

Program winterskoft kriten 2023-2024

 

De Twirre

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan desimber 2023

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan septimber 2023

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan juny 2023

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan maart 2023

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan desimber 2022

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan oktober 2022

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan juny 2022

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan maart 2022

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan septimber 2021

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan juny 2021

Hjir fine jo it kritekrantsje "De Twirre" fan maart 2021