NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

BOEKEFERKEAP / STUDZJE- EN LESRUNTEN

STUDZJE- EN LESRUNTEN
Assen Joost de Gruiter, joostdegruiter@online.nl  
Lelystêd Luit Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl 3 kear yn it jier
Utert/Seist   Nora Koren, norakoren@hotmail.co 4 kear yn it jier
Swol Petra Aukema, pe.aukema@hetnet.nl  
Twinte Eeke de Boer, kpdeboer@planet.nl 7 kear yn it jie
     
BOEKEFERKEAP
Apeldoarn Froukje de Wilde witwil1940@gmail.com  
Boadegraven Jan Buruma  jan.buruma@telfort.nl  
Hilversum Jellie Conradie-Groenhof jellieconradie@kpnplanet.nl  
Hurderwyk Jehannes de Kroon j.de.kroon41@kpnmail.nl  
Lelystêd Luit Dijk    luit.dijk@kpnmail.nl  
Súdeast-Drinte ??  
Utert/Seist Jan Piet Bergmans j.p.bergmans@casema.nl  
Twinte Eeke de Boer kpdeboer@planet.nl  
     

  

 

 


Grutte kaart fan Fryslân