NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

MINGD NIJS

 

Fan ôf 1 juny 2018 is Omrop Fryslân wer yn it hiele lân te besjen en beharkjen! De bemoeienis fan û.o. it FBoU hat dochs fertuten dien.

Sjoch hjir it kranteberjocht.

 

Understeande brief hat it Frysk Boun nei KPN stjoerd om't sy Omrop Fryslân net mear trochjaan wolle yn Nederlân, allinnich oan de oangrinzjende provinsjes fan Fryslân.

Betreft: Wijziging regionale zenders per 4 juli aanstaande.

Geachte directie,

Onlangs is het nieuwsbericht verspreid dat uw bedrijf met ingang van 4 juli 2017 alleen nog maar het signaal van regionale zenders doorgeeft in de eigen en aangrenzende provincies.

‘It Frysk Boun om Utens’ (FBoU), de overkoepelende organisatie van Fryske Kriten (Verenigingen van Friezen buiten Friesland in Nederland), vindt dit voornemen zeer teleurstellend.
Bij het FBoU zijn 18 Friese verenigingen (Fryske kriten), verspreid over heel Nederland, aangesloten. De leden hiervan  dragen de Friese taal en cultuur een warm hart toe.
De verenigingen organiseren culturele avonden : toneel, zang, voordrachten, spreekbeurten, enz. De voertaal is Fries op dergelijke bijeenkomsten.  

De Friese taal is de 2e landstaal in Nederland en neemt derhalve  een bijzondere positie in in het culturele leven van Friezen, maar ook niet-Friezen: in het verlengde daarvan is Omrop Fryslân een onmisbare factor.
De bijzondere positie van de Friese taal is vastgelegd in het  “Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden”, vastgesteld en ook door Nederland ondertekend op 05-11-1992 te Straatsburg.

Het plan van uw bedrijf heeft vergaande consequenties voor de leden van onze Friese verenigingen. Ze vinden het voornemen van KPN een grote culturele verarming.    
En dat niet alleen voor haar leden, maar zeker ook voor een veelvoud daarvan - zowel Friezen als niet-Friezen - die genieten van de hoog gekwalificeerde programma’s van Omrop Fryslân!

We zijn ons er van bewust dat het, relatief gezien,  niet om grote aantallen gaat; uit commercieel oogpunt is uw opstelling wellicht logisch en valt uw voornemen binnen de kaders van de wet, maar uw actie brengt voor een grote groep oudere kijkers  -  zowel binnen als buiten verenigingsverband  – een enorme beperking op het culturele vlak met zich mee.  

Als Frysk Boun om Utens verzoeken we u dan ook dringend uw voornemen te heroverwegen. Het digitale signaal van Omrop Fryslân moet ons inziens, gezien de bijzondere omstandigheden van deze regionale zender, in heel Nederland landelijk dekkend beschikbaar blijven.

 

Met vriendelijke groet,

K. van der Beek                                                          J.H. Bijkerk

N.B. Een afschrift van deze brief gaat naar:

  • De griffie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • De griffie van het ministerie van Binnenlandse Zaken

  • De griffie van Privinciale Staten van Friesland

  • Gedeputeerde in Friesland  mw. S. Poepjes, voor o.a. taal, media, kunst en cultuur

  • Directie van Omrop Fryslân

  • Freonen van Omrop Fryslân

  • Raad voor de Friese Beweging

  • Redactie van It Nijs.frl

  • Bestuur van it Frysk Boun om Utens

 

Hjirûnder in reaksje fan de Freonen fan Omrop Fryslân:

                                                               Heerenveen, 10 juni 2017           

Aan: Koninklijke KPN N.V.,
Postbus 3000,
2500 GA  DEN HAAG.

Geachte directie.
Met ontsteltenis namen wij, de FREONEN FAN OMROP FRYSLAN, kennis van het bericht dat de KPN voornemens is om met ingang van 4 juli a.s. de doorgifte van de regionale zenders te beperken tot de eigen en de aangrenzende provincies.                                                                      Vanaf het moment van het verspreiden van dat bericht, kregen wij vanuit het hele land verontruste telefoontjes. U moet namelijk weten dat vele honderdduizenden Friezen (ook) in de rest van Neder-land wonen. Deze Friezen zijn verenigd in de zogenaamde ‘Fryske Kriten’, die de Friese taal en cultuur een zeer warm hart toedragen. Die Kriten organiseren vele culturele bijeenkomsten, waar (uiteraard) het Fries de voertaal is. Die bijeenkomsten worden heel vaak geïnspireerd door programma’s welke zijn uitgezonden door Omrop Fryslân.
Wij kunnen niet overzien wat de beweegreden is voor uw bedrijf om deze maatregel te nemen. Echter: u zult ongetwijfeld weten dat het Fries de 2e, door het Rijk én Europa erkende Rijkstaal is. Daarmee hebben beide talen dezelfde rechten en dat schept op allerlei terreinen verplichtingen.  De bijzondere positie van het Fries is vastgelegd in het ‘Europees handvest voor regionale talen of talen van minder-heden’.  Een en ander is ook door Nederland ondertekend in 1992. De voertaal van Omrop Fryslân is, als enige mediabedrijf in Nederland, uiteraard het Fries. Een en ander is ook nog eens vastgelegd in het bestuursakkoord van het Ministerie van OCW en de provincie Fryslân. Daarin staan de afspraken ten aanzien van het bevorderen én behoud van het gebruik van het Fries in het medialandschap.
Wij menen dat de KPN, als voormalig staatsbedrijf, op zijn minst moreel gebonden is aan deze afspraken.  Dat uw bedrijf voornoemde maatregel voornemens is begrijpen wij, gezien de het feit dat  het beluisteren en/of bekijken van de meeste regionale zenders slecht een gering aantal luisteraars en kijkers trekt. Maar wij, de ‘FREONEN FAN OMROP FRYSLAN’, doen een dringend beroep op u om, gezien bovenstaande argumenten, voor Omrop Fryslân  voor het hele land een uitzondering te maken. Wij zouden u daarvoor zeer erkentelijk zijn.
Voor uw begrip: de Freonen fan Omrop Fryslân is een actie- en fanclub van Omrop Fryslân. Opgericht in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Nog steeds hebben wij vele duizenden leden die de Omrop een warm hart toedragen. Afgelopen jaren hebben wij ons in de 2e en 1e Kamer ingezet om de zelfstandige positie van de regionale omroepen in stand te houden. En dat is ons gelukt. Wij hopen dat dat ook nu weer het geval zal zijn en doen daarom dit moreel appèl op u.  “Lit de Friezen net sakje”!

Mei hertlike groetnis,
Andrys de Blaauw (foarsitter Feriening Freonen fan Omrop Fryslân). 

 

Hjir ûnder folget noch de reaksje fan de Provinsje. 

nei boppen