`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` KRITE SEIST

NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE UTERT-SEIST

selskip "mei-inoar"

 

Selskip ‘Mei Inoar Ien’ te Utert, Seist en omkriten

lid fan it Frysk Boun om Utens

Krite-ynformaasje foar webside FBoU – bywurke 20 oktober 2022

Fryske Krite ‘Mei Inoar Ien’ is ûntstien op 18 maaie 2019 út de Fryske kriten út Utert (oprjochte op 21 jannewaris 1901) en út Seist (oprjochte op 20 desimber 1928).

Wat is de doelstelling fan ús krite foar Utert, Seist en omkriten?
It fersterkjen fan de bân foar dyjingen dy’t op de ien of oare wize konneksjes hawwe mei Fryslân of mei it Frysk, bygelyks trochdat se der berne binne, Fryske famylje ha, de simmers graach yn Fryslân trochbringe of gewoanwei ynteresse hawwe yn de Fryske taal en har kultuer.
Fan septimber/oktober oant en mei april organisearret ‘Mei Inoar Ien’ toaniel- of kabaret-foarstellingen of oare kulturele middeis of jûnen, mei bgl. muzyk of lêzingen. Op dizze gearkomsten binne faak ek (healsliten) Fryske boeken en/of oranjekoeken te keap. 
De krite-aktiviteiten wurde ôfwikseljend yn Utert en Seist holden.

Lêsklup.
Wa’t nocht oan lêzen hat én om dêr mei elkoar de tinzen oer gean te litten, is fan herte wolkom op de lêsklup. Fjouwer kear yn ‘t jier komme de dielnimmers by elkoar. It is gesellich en ynspirearjend en in útdaging om ek ris oare Fryske boeken te lêzen. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Gerrita Otten yn Bilthoven, tel. 06 -2519 0166.

De Kritekoer.
Yn it ynformaasjebledsje ‘De Kritekoer’, wurde krite-aktiviteiten opnaam, nijs út Fryslân en soms in puzel of oare ferdivedaasje.

De kontribúsje is € 12,- de man. Dêrfoar krijt men seis kear yn ‘t jier ‘De Kritekoer’. Foar de gruttere aktiviteiten dy’t oanbean wurde, wurdt ynlis frege.
Foar neiere ynformaasje oer ús aktiviteiten: mail de skriuwer (j.p.bergmans@casema.nl).

BESTJOER

Foarsitter

Pietie Westdijk (pcwestdijk@planet.nl)

Skriuwer

Jan Piet Bergmans (j.p.bergmans@casema.nl)

Ponghâlder/lede-administraasje

Harke Hofman (harkemarga@gmail.com)
Bank: NL75 INGB 000 019 4027 o.n.f. Selskip Fryslân

Bestjoerslid

Gerrita Otten (g.onrust1@gmail.com)

Bestjoerslid

Trieneke Vos (tvos51@kpnmail.nl)

 

 


PROGRAM GEARKOMSTEN

Program winterskoft kriten 2023-2024

DE KRITEKOER

kriteboekje maart 2024

kriteboekje febrewaris 2024

kriteboekje novimber 2023

kriteboekje oktober 2023

kriteboekje maart 2023

kriteboekje febrewaris 2023

kriteboekje desimber 2022

kriteboekje novimber 2022

kriteboekje desimber 2021