`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` KRITE SEIST

NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE UTERT-SEIST

selskip "mei-inoar"

SELSKIP “MEI INOAR IEN” FOAR UTERT,  SEIST EN OMKRITEN

Fryske Krite “Mei-Inoar Ien” is ûntstien  op 18 maaie 2019 út de Fryske kriten út Utert (oprjochte op 21 jannewaris 1901) en út Seist (oprjochte op 20 desimber 1928’).

Wat is de doelstelling fan ús krite foar Utert, Seist en omkriten?

It fersterkjen fan de bân foar dyjingen dy’t op de ien of oare wize konneksjes hawwe mei Fryslân of mei it Frysk, bygelyks trochdat se der berne binne, Fryske famylje ha, de simmers graach yn Fryslân trochbringe of gewoanwei ynteresse hawwe yn de Fryske taal en har kultuer.

Fan septimber-oktober oant en mei april organisearret “Mei Inoar Ien" toaniel- of kabaretfoarstellingen, of oare kulturele jûnen, mei bgl. muzyk of lêzingen. Op de jûnen binne faak ek Fryske boeken  en/of oranjekoeken te keap. De krite-aktiviteiten wurde sawol yn Utert as yn Seist holden.

Lêsklup

Wa’t nocht oan lêzen hat èn om dêr mei elkoar de tinzen oer gean te litten, is fan herte wolkom op de lêsklup. Fjouwer kear yn ‘t jier komme de dielnimmers by elkoar. It is gesellich en ynspirearjend en in útdaging om ek ris oare Fryske boeken te lêzen. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Nora Koren yn Bilthoven, tel. 030 - 2293865.

De Kritekoer

Yn it ynformaasjebledsje “De Kritekoer”, wurde krite-aktiviteiten opnaam en nijs út Fryslân.
De basiskontribúsje is € 12,= de persoan. Dêrfoar krijt men 6 kear yn ‘t jier "De Kritekoer".
Foar de aktiviteiten dy’t oanbean wurde, wurdt ynlis frege.

Foar neiere ynformaasje oer ús aktiviteiten: de skriuwer (j.p.bergmans@casema.nl)

BESTJOER

Foarsitter

Pietie Westdijk (pcwestdijk@planet.nl)

Skriuwer

Jan Piet Bergmans (j.p.bergmans@casema.nl)

Ponghâlder/Lede-administraasje

Jan Roelants (jhwroelants@online.nl)
Bank: NL05INGB0000194027 o.n.f  Selskip Fryslân

Bestjoerslid

Nieske Schurer (nschurer@casema.nl); 

Bestjoerslid

Trieneke Vos (tvos51@kpnmail.nl)

Bestjoerslid

Harke Hofman (harkemarga@gmail.com)

Bestjoerslid

Gerrita Otten (g.onrust1@gmail.com)

 

 


PROGRAM GEARKOMSTEN

Program winterskoft kriten 2022-2023

DE KRITEKOER

kriteboekje desimber 2021

kriteboekje desimber 2020

kriteboekje septimber 2020

kriteboekje april 2020

 

 


Grutte kaart fan Fryslân