NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE SWOL

kritekrantsjes
Frysk Selskip Swol
Oprjochte 8 febrewaris 1899

BESTJOER

Foarsitter
Jan Bosgraaf
janendjoke@home.nl
2e Foarsitter /2e ponghâlder
Henk Monkel
henmmonkel@kpnmail.nl 
Skriuwer
Jan-Tjerk Kuipers
jantjerkkuipers@gmail.com
2e skriuwer
Jolanda Lootens – Berg
jolandalootens@live.nl
Ponghâlder
Sjoerd Bakker
sdabakker@xs4all.nl
lid
Annet Nieuwenhuis - Kokké
annetnieuw@planet.nl
lid a.i.
Tjitske Mulder- van der Heide
mulderdg@gmail.com

Us jûnen yn 2018-2019 binne op:

17 novimber 2018

20.00 oere

Urbana

Noordenbos & Ko

14 desimber 2018

18.00 oere

Urbana

Krystmiel mei Sânman & Sikke (is allinne foar leden)

8 febrewaris 2019

20.00 oere

Urbana

Jubileumjûn 120-jierrich bestean mei HympHamp

30 maart 2019

13.00 oere

Urbana

AG fan it Frysk Boun om Utens

30 maart 2019

20.00 oere

Urbana

Bennie Huisman mei 'Reis nei Berlin'

12 april 2019

19.30 oere

Het Anker

Ledegearkomste - sjoch hjir de wurklist

?? april 2019

15.00 oere

Prot. tsjerke te Windesheim

Fryske tsjerketsjinst


 

KRITEKRANTJES

kritekrantje fan april 2019

kritekrantje fan maart 2019

kritekrantsje fan jannewaris 2019

kritekrantsje fan novimber 2018

kritekrantsje fan oktober 2018

 

 


Grutte kaart fan Fryslân