NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE SWOL

kritekrantsjes
Frysk Selskip Swol
Oprjochte 8 febrewaris 1899

BESTJOER

Foarsitter
Jan Bosgraaf
janendjoke@home.nl
2e Foarsitter /2e ponghâlder
Henk Monkel
henmmonkel@kpnmail.nl 
Skriuwer
Jan-Tjerk Kuipers
jantjerkkuipers@gmail.com
2e skriuwer
Jolanda Lootens – Berg
jolandalootens@live.nl
Ponghâlder
Sjoerd Bakker
sdabakker@xs4all.nl
lid
Annet Nieuwenhuis - Kokké
annetnieuw@planet.nl
lid a.i.
Tjitske Mulder
mulderdg@gmail.com

 


 

KRITEKRANTJES

kritekrantje fan maart 2018 / de wurklist fan de ledegearkomste 2018

kritekrantsje fan febrewaris 2018

kritekrantsje fan jannewaris 2018

kritekrantsje fan desimber 2017

kritekrantsje fan oktober 2017

 

 


Grutte kaart fan Fryslân