NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE SWOL

kritekrantsjes
Frysk Selskip Swol
Oprjochte 8 febrewaris 1899

BESTJOER

Foarsitter
Jan Bosgraaf, Smitserf 42  7951 JG Staphorst
0522 464718
janendjoke@home.nl
2e Foarsitter /2e ponghâlder
Henk Monkel, Gentiaan 23   7721 HA Dalfsen
0529 433175
henmmonkel@kpnmail.nl 
Skriuwer
Jan-Tjerk Kuipers, Manden-makershoek 5   8131 CZ Wijhe
0570 522329
jantjerkkuipers@gmail.com
2e skriuwer
Jelma Wiegersma, Nijverheids- straat 11  8263 AL Kampen 
038 3311670
jelmawiegersma@gmail.com
Ponghâlder
Sjoerd Bakker, Koelmansstraat 10  7722 LX Hoonhorst
0529 401683
sdabakker@xs4all.nl
lid
Jolanda Lootens – Berg Brethouwerstraat 15
8043 AZ Zwolle
038 4200066
jolandalootens@live.nl
lid
Inge Bosch – van der Ploeg, Flora Bilderbeekstraat 42  8017 DM Zwolle
038 4655073
inge.bosch@online.nl
lid
Annet Nieuwenhuis - Kokké, Schuttevaerkade 103  8021 HD Zwolle
038 4537836
annetnieuw@planet.nl
 
 
 
 
Boekeferkeap
Jelma Wiegersma en Neelsje Bronger – Bakker   
 
 

 


 

KRITEKRANTJES

kritekrantje fan maart 2018 / de wurklist fan de ledegearkomste 2018

kritekrantsje fan febrewaris 2018

kritekrantsje fan jannewaris 2018

kritekrantsje fan desimber 2017

kritekrantsje fan oktober 2017

 

 


Grutte kaart fan Fryslân