NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE SWOL

kritekrantsjes
Frysk Selskip Swol
Oprjochte 8 febrewaris 1899

BESTJOER

Foarsitter

Jan Bosgraaf

janendjoke@home.nl

2e Foarsitter /2e ponghâlder

Henk Monkel

henmmonkel@kpnmail.nl 

Skriuwer

Jolanda Lootens – Berg

jolandalootens@live.nl

2e skriuwer

Jan-Tjerk Kuipers

jantjerkkuipers@gmail.com

Ponghâlder

Sjoerd Bakker

sdabakker@outlook.com

lid

Annet Nieuwenhuis - Kokké

annetnieuw@planet.nl

 


KRITEKRANTJES

kritekrantsje fan april 2024

kritekrantsje fan febrewaris 2024

kritekrantsje fan jannewaris 2024

kritekrantsje fan desimber 2023

kritekrantsje fan oktober 2023

kritekrantsje fan april 2023

kritekrantsje fan febrewaris 2023

kritekrantsje fan jannewaris 2023

kritekrantsje fan novimber 2022

kritekrantsje fan oktober 2022

kritekrantsje fan maart 2022

kritekrantsje fan jannewaris 2022

kritekrantsje fan novimber 2021

kritekrantsje fan oktober 2021