NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE SWOL

kritekrantsjes
Frysk Selskip Swol
Oprjochte 8 febrewaris 1899

BESTJOER

Foarsitter

Jan Bosgraaf

janendjoke@home.nl

2e Foarsitter /2e ponghâlder

Henk Monkel

henmmonkel@kpnmail.nl 

Skriuwer

Jan-Tjerk Kuipers

jantjerkkuipers@gmail.com

2e skriuwer

Jolanda Lootens – Berg

jolandalootens@live.nl

Ponghâlder

Sjoerd Bakker

sdabakker@outlook.com

lid

Annet Nieuwenhuis - Kokké

annetnieuw@planet.nl

lid a.i.

Tjitske Mulder- van der Heide

mulderdg@gmail.com

 


 

KRITEKRANTJES

kritekrantsje fan maart 2021

kritekrantsje fan febrewaris 2021

kritekrantsje fan jannewaris 2021

kritekrantsje fan novimber 2020

kritekrantsje fan oktober 2020

kritekrantje fan maart 2020 mei wurklist ledegearkomste

 

 


Grutte kaart fan Fryslân