NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE MEPPEL

"WALING DYKSTRA"

Foar mear nijs oer dizze krite wurde jo trochstjoerd nei de eigen kriteside fan Meppel.

 

BESTJOER FAN DE KRITE
Foarsitter Ludzer van der Schors l.vander.schors@hetnet.n
Skriuwer Romke E. Egbers walingdykstra@kpnmail.nl
Ponghâlder Edzer Kooistra edzerkooistra@icloud.com
Ledekontaktadres Piet Koopman  
Karkommisje Leny Altena  
Redaksje Romke Egbers It Kritelûd - walingdykstra@kpnmail.nl
     

KRITEJUNEN

Program winterskoft kriten 2023-2024

KRITELÛD

Kritelûd jubileumnûmer maart 2024

Kritelûd jannewaris 2024

Kritelûd novimber 2023

Programma winterskoft 23-24

Kritelûd maart 2023