NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE SÚDEAST DRINTE

 

 

Kosten lidmaatskip krite: € 10,= de persoan of € 15,= it pear

 

Wolle jo lid wurde fan de krite skilje dan mei de ledenadministraasje.
Bankrekening NL 26 INGB 000 23 52 578 t.n.v Fryske Krite Súdeast Drinte Aalden

Redaksje fan ús krantsje :
Typewurk, layout en logistyk: Dhr. H. Kloosterman
Korreksjewurk: Dhr A. Tuiten.

 

KRITE-GEARKOMSTEN

Program winterskoft 2017-2018

Utnoeging AG fan 20 april 2018

KRITEKRANTSJES

Kritekrantsje febrewaris 2018

Kritekrantsje desimber 2017

Kritekrantsje septimber 2017

Kritekrantsje juny 2017

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân