NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE SÚDEAST DRINTE

 

 

Kosten lidmaatskip krite: € 10,= de persoan of € 15,= it pear

 

Wolle jo lid wurde fan de krite skilje dan mei de ledenadministraasje.
Bankrekening NL 26 INGB 000 23 52 578 t.n.v Fryske Krite Súdeast Drinte yn Aalden

Redaksje fan ús krantsje :
Typewurk, layout en logistyk: Dhr. H. Kloosterman
Korreksjewurk: Dhr A. Tuiten.

 

KRITE-GEARKOMSTEN

Program winterskoft kriten 2021-2022

 

KRITEKRANTSJES

Kritekrantsje septimber 2021

Kritekrantsje maart 2020

Kritekrantsje desimber 2019

Kritekrantsje septimber 2019

Kritekrantsje febrewaris 2019

Kritekrantsje desimber 2018

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân