NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE SÚDEAST DRINTE

 

 

BESTJOER FAN DE KRITE
Foarsitter Greta Vos-Hamstra gretalammers@hotmail.com
Skriuwer Sj. Van der Veen sjvdv8@gmail.com
Ponghâlder H.B. Klijnsma harm@klynsma.nl

 

Kosten lidmaatskip krite: € 10,= de persoan of € 15,= it pear

 

Wolle jo lid wurde fan de krite skilje dan mei de ledenadministraasje.
Bankrekening NL 26 INGB 000 23 52 578 t.n.v Fryske Krite Súdeast Drinte yn Aalden

 

KRITE-GEARKOMSTEN

Program winterskoft kriten 2023-2024

 

KRITEKRANTSJES

NIJSBRIEF desimber 2022

NIJSBRIEF maaie 2022

NIJSBRIEF maart 2022

Kritekrantsje septimber 2021

Kritekrantsje maart 2020