NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE ASSEN

 

"Us Memmetaal"

 

Program winterskoft kriten 2019-2020.

Alle gearkomsten foar dit winterskoft wurde hâlden yn ’t Haolerhoes te Hooghalen
en sille altyd begjinne om kertier foar achten (19.45 oere)

It stik, spile troch ús eigen toanoelploech op 29 novimber, kin ûnder gjin betinkst opfierd wurde. Wy ha it ferskood nei freed 13 maart 2020.
Yn ’t plak fan it toanielstik ”Wat mankearret de dokter”, dat ús eigen toanielploech spylje soe op 29 novimber komt no it stik ”Troch omstannichheden iepen”, skreun troch Aris Bremer en oerset troch Betty Schilstra. Sjoch ek hjir.

Kritekrantsjes

Hjir kinne jo it krantsje fan desimber 2019 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan septimber 2019 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan maaie 2019 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan maart 2019 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan desimber 2018 lêze

 

It nije redaksjeadres is:
Anje Hoogland – e-mail: anjehoogland50@hotmail.com

 

 


Grutte kaart fan Fryslân