NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE ASSEN

"Us Memmetaal"

BESTJOER FAN DE KRITE
Foarsitter Teatske Haanstra-Bosma teabosma@hetnet.nl
Skriuwer Hans Groenhof hansenmetje@home.nl
Ponghâlder Douwe de Beer ddb@planet.nl
leden Metje Groenhof, Sjoege Wiersma en Rennie Monsma,
Redaksje Jan Toering, korreksje en oersetwurk  
  Anje Hoogland, anjehoogland50@hotmail.com

      

Program winterskoft kriten 2023-2024

Alle gearkomsten foar dit winterskoft wurde hâlden yn ’t Haolerhoes te Hooghalen
en sille altyd begjinne om kertier foar achten (19.45 oere)

 

Kritekrantsjes

Hjir kinne jo it krantsje fan maart 2024 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan desimber 2023 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan septimber 2023 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan maaie 2023 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan maart 2023 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan desimber 2022 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan septimber 2022 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan maaie 2022 lêze

Hjir kinne jo it krantsje fan maart 2022 lêze

It nije redaksjeadres is:
Anje Hoogland – e-mail: anjehoogland50@hotmail.com