NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE ARNHIM

Dr. Eeltsje Halbertsma

Krite is opheft, stúdzjerûnte mei deselde namme giet fierder.
Kontaktpersoan: Obe Posthumus, Middachtensingel 111, 6825 HK Arnhem, 026-3615565

Utnûging foar 22 novimber, 14 oere, Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3-B, 6881JA Velp

Minne Nieuwhof hat wer wat taalpriuwkes sammele, dy gean hjirby as taheakke

Hjir stiet it ferslach fan it boekjier 2016-2017

Hjirby de struibrief fan de studzjeromte fan Krite Arnhim

 


Grutte kaart fan Fryslân