NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

EMIGRAASJEBLêD

 

‘Maandblad De Krant incorporating De Nederlandse Courant’

Monthly magazine for Canadians and Americans of Dutch origin

--- Mei alle kearen in stikje yn it Frysk ---

Foar korrespondinsje- en abonnemintssaken is it adres:

Mokeham Publishing Inc.
P.O. Box 35026, Oakville, ON, L6L 0C8
Tillefoan: 001 - 905 - 465-0777

E-mail: info@mokeham.com
Webside: www.mokeham.com

 

‘Stikjes’

Yn 2011 kaam it boek ‘Friezen yn ‘e Frjemdte’ út. In skiednis fan Friezen om utens oer de hiele wrâld. Jierren fan ûndersyk wie dêroan foarôf gien. Hâns Weijer, yn dy jierren skriuwer fan it Frysk Boun om Utens, frege fia in redaksjoneel artikel yn ‘De Krant’ om ynformaasje oer Fryske kriten yn Kanada/USA. Foar it boek smiet dat neat op, mar de útjouwer fan ‘De Krant’ frege oft Hâns immen wist, dy’t alle moannen in Frysktalige kolumn skriuwe woe. Dy hoegde net fier te sykjen. Fan maaie 2009 o/m desimber 2012 hat Hâns syn ‘Stikjes’ skreaun. En fan jannewaris 2013 ôf skriuwt Jan Bosgraaf, foarsitter fan it Frysk Selskip Swol, eltse moanne in stikje, dêr’t er sa no en dan út Kanada of Amerika wei hiel aardige reaksjes op kriget.

Oant 1 july 2018 ta waard der, neist ‘De Krant’, yn Noord-Amerika noch in Nederlânsktalige krante útjûn; ‘De Nederlandse Courant’. Fan 1 july 2018 ôf geane beide kranten fierder as ‘Maandblad de Krant incorporating De Nederlandse Courant’. Dizze ferskynt 10 x yn ’t jier. De moannen july/augustus en desimber/jannewaris wurde gearfoege.    

In pear jier lyn hat Tom Bijvoet, de útjouwer fan ‘De Krant’, in ûndersiik hâlden oer de ynhâld fan ‘De Krant’.
Sitaat: “Verder vroegen diverse lezers of we de Friese column van Jan Bosgraaf niet kunnen vertalen. Dat kunnen we natuurlijk wel, maar dan staat er voor de lezers die het Fries beheersen twee keer hetzelfde in ‘De Krant’, dat is jammer. Een kwart pagina per maand, dat is minder dan 1% van de inhoud van ‘De Krant’, geven we in het geheel over aan de ‘Tweede Rijkstaal’. Exclusief. Als minderheidstaal heb je toch al een streepje tegen, dus deze geste gunnen we de Friestaligen. Die moeten immers de resterende 99% van ‘De Krant’ in een voor hen tweede taal lezen.” 

En sa is’t mar krekt. Lit de Hollanners mar 1% Frysk besykje te lêzen, want de Friezen moatte al 99% Hollânsk lêze.


Bysûnderheden:


Tom Bijvoet – publishing editor
Bas Opdenkelder – community affairs and – reporting  

Mokeham Publishing is the publisher of:

DUTCH, the magazine 
www.facebook.com/dutchthemag

Maandblad de Krant 
www.dekrant.biz en www.facebook.com/dekrant

The Dutch in Wartime, Survivors Remember book series  www.facebook.com/dutchinwar
www.dutchreadz.com

Member of the NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA COUNCIL OF CANADA