NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

EMIGRAASJEBLêD

 

DE KRANT
Monthly magazine for Canadians and Americans of Dutch origin
--Mei alle moannen in stikje yn it Frysk --
USA: P.O. Box 559, Niagara Falls NY, 14304
Kanada: P.O. Box 35026, Oakville, ON, L6L 0C8
Till: 905 - 465-0777
Web: www.mokeham.com

 

‘Stikjes’

It sykjen nei kriten en âld-leden in pear jier aline fan kriten yn Kanada, hat noch in bysûnder kontakt opsmiten. Us skriuwer fan hjertiids, Hâns Weijer, hie dat dien fia in redaksjoneel artikel yn De Krant yn Kanada/USA (www.dekrant.ca). Foar it boek ‘Friezen yn ‘e Fremdte’ hat dat neat opsmiten, mar de haadredakteur fan dy Nederlânsktalige krante frege Hâns wol oft er ek ien wist, dy’t alle moannen in Frysktalige kollum yn De Krant skriuwe woe. Dy hoegde net fier te sykjen. Hâns hat fan maaie 2009 o/m desimber 2012 syn ‘Stikjes’ skreaun.
Moai op ‘e tiid hat er foar in opfolger soarge en ek dat is in Fries om utens, te witten Jan Bosgraaf, foarsitter fan de krite Swol. Jan hat sa njonkelytsen al mear as 50 stikjes skreaun dêr’t er sa no en dan út Kanada of Amerika wei hiel aardige reaksjes op kriget.

De advertinsje fan it boek “Friezen yn ‘e frjemdte’ stiet net mear yn ‘De Krant’. Faaks kin it no omkeard wurde en trúnje op de webside fan it Boun de  Friezen om utens oan in abonnemint op ‘De Krant’ te nimmen. Jan jout ta, it kostet in pear sinten: $ 99,95 yn’t jier, mar der steane artikels yn dy’t men net sa maklik yn in Nederlânsk deiblêd of tiidskrift fynt.

Tom Bijvoet, de útjouwer, hat dit jier in ûndersiik hâlden oer de ynhâld fan ‘De Krant’. Sitaat: “Verder vroegen diverse lezers of we de Friese column van Jan Bosgraaf niet kunnen vertalen. Dat kunnen we natuurlijk wel, maar dan staat er voor de lezers die het Fries beheersen twee keer hetzelfde in De Krant, dat is jammer. Een kwart pagina per maand, dan is minder dan 1% van de inhoud van De Krant, geven we in het geheel over aan de ‘Tweede Rijkstaal’. Exclusief. Als minderheidstaal heb je toch al een streepje tegen, dus deze geste gunnen we de Friestaligen, die moeten immers de resterende 99% van De Krant in een voor hen tweede taal lezen.” 

Dat is wol goed fan Tom. De man docht syn bêst om Frysk te skriuwen, mar hy kin it wol hiel goed ferstean en lêze. Jan Bosgraaf mailt dan ek yn it Frysk my him en hy skriuwt yn it Hollânsk werom. En dan seit er: “Lit dy Hollanners mar 1% Frysk besykje te lêzen, want de Friezen moatte al 99% Hollânsk lêze.” Dêr soe Jan bêst wer in ‘Stikje’ oer skriuwe kinne.

Bysûnderheden Ton Bijvoet:
Tom Bijvoet - Publisher, Mokeham Publishing
(905) 465-0777
publisher@mokeham.com
www.dutchreadz.com
Mokeham Publishing is the publisher of:
DUTCH, the magazine www.facebook.com/dutchthemag
Maandblad de Krant – www.facebook.com/dekrant
The Dutch in Wartime, Survivors Remember book series – www.facebook.com/dutchinwar
Canada: PO Box 35026 – Oakville, ON L6L 0C8
USA: PO Box 559 – Niagara Falls, NY 14304
Member of the NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA COUNCIL OF CANADAGrutte kaart fan Fryslân