NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE HOARN

De Fryske Krite "Troch de Tael Forboun" yn Hoarn waard yn it jier 1911 oprjochte.

It bestjoer fan Krite “Troch de Tael Forboun” te Hoarn:

Foarsitter: 

Tiny Dijkstra - de Vries - e-mail: ak.dijkstra@quicknet.nl

2e Foarsitter

Douwe Hoekstra - e-mail: dd.hoekstra@quicknet.nl

Ponghâlder en ledenadministraasje

Popke Slange - email: pslange@icloud.com

Skriuwer:

Jan Vogel - e-mail:yellowbirds53@gmail.com

Bestjoerslid:

Harmke Burggraaff - e-mail: harmke.burggraaff@quicknet.nl

Bestjoerslid:   

Jetske Leenstra-de Groot - e-mail:jetskeleenstra@me.com

Bestjoerslid: 

Renske Nauta - Haagsma - - e-mail: dirkrenske@gmail.com


Kosten lidmaatskip leden: € 15,00. Tagong leden grutte jûn: € 5,00, net-leden: € 12,50

 

KRITEJUNEN

Program winterskoft kriten 2019-2020

Eltse jûn wurdt hâlden yn it Kultureel Sintrum

“De Huesmolen”, de Huesmolen 60, 1625 HZ te Hoarn.

 

KRITEKRANTSJES

Kritekrantsje fan jannewaris 2020

Kritekrantsje fan oktober 2019

Kritekrantsje fan maart 2019

Kritekrantsje fan novimber 2018

Kritekrantsje fan maart 2018

 

 


Grutte kaart fan Fryslân