NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE HOARN

De Fryske Krite "Troch de Tael Forboun" yn Hoarn waard yn it jier 1911 oprjochte.

It bestjoer fan Krite “Troch de Tael Forboun” te Hoarn:

Foarsitter: 

Tiny Dijkstra - de Vries - till. 0227 501050 - e-mail: ak.dijkstra@quicknet.nl

2e Foarsitter

Douwe Hoekstra - till. 0229 211749 - e-mail: dd.hoekstra@quicknet.nl

Ponghâlder en leden administraasje

Popke Slange - till.0229 234881 - email: pslange@icloud.com

Skriuwer:

Jan Vogel - till.: 0229 234012 - e-mail:yellowbirds53@gmail.com

Bestjoerslid:

Harmke Burggraaff - till. 0229 238284 e-mail: harmke.burggraaff@quicknet.nl

Bestjoerslid:   

Jetske Leenstra-de Groot - till. 0229 263735 - e-mail:jetskeleenstra@me.com

Bestjoerslid: 

Renske Nauta - Haagsma - till. 0229 237267 - e-mail: dirkrenske@gmail.com


Kosten lidmaatskip leden: € 12,50. Tagong leden grutte jûn: € 2,50, net-leden: € 10,00

 

KRITEJUNEN

Program winterskoft 2017-2018

Utnûging foar 13 jannewaris 2018

Eltse jûn wurdt hâlden yn it Kultureel Sintrum
“De Huesmolen”, de Huesmolen 60, 1625 HZ te Hoarn.
 

KRITEKRANTSJES

Kritekrantsje fan maart 2018

Kritekrantsje fan jannewaris 2018

Kritekrantsje fan oktober 2017

Kritekrantsje fan maart 2017

 

 


Grutte kaart fan Fryslân