NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

MOETINGS- en YNSPIRAASJEDAGEN


2019

Op 16 novimber is der wer in Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

- Lokaasje: 'De Kiekmure' yn Hurderwyk;
- Ynrin: 12:30 oere / Begjint om 13:00 oere;
- Tariedingswurkgroep: Jan Bijkerk en Hylke de Haan.

Mei it programma is de tariedingswurkgroep drok dwaande.   

------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Op 17 novimber wie der in Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

- Lokaasje: 'De Kiekmure' yn Hurderwyk;
- Ynrin: 12:30 oere / Begjint om 13:00 oere;
- Tariedingswurkgroep Pietie en Gerrit.

Sjoch hjir foar it Programma.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Moetings- en Ynspiraasjedei wie op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwyk


SPREKKERS wiene:

Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp
en
Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân


Hjir is it programma noch yn te sjen!

It ferslach fan de dei stiet hjir

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
Grutte kaart fan Fryslân