NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

MOETINGS- en YNSPIRAASJEDAGEN


2022

Op 26 maart is de Moetings- en Ynspiraasjedei yn Reeuwijk

by de krite Boadegraven.

Sjoch hjirfoar de side fan de AG 2022

 

2021

Op 9 oktober is de Moetings- en Ynspiraasjedei west yn it Tsjerklik Sintrum Reinbôgetsjerke oan it Biezenplein 1 yn Hurderwyk.
Sjoch hjirfoar de side fan de AG 2021

 

2019

Op 16 novimber wie de Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

It wie in tige nijsgjirrich programma mei as sprekkers Klaas Sietse Spoelstra en Lieuwe Krol.

Klaas Sietse hat ús meinaam yn syn libben om oan te jaan werom hy wer nei Fryslân werom gien is. Hy hat it fergelyk makke mei syn weromgean nei Fryslân en it belûken fan Fryske jongeren by de kriten fan it Frysk Boun. Hokker faktoren binne dêr fan fan ynfloed. Wat sprekt de jongeren oan, moatte wy dan net in mear organyske organisaasje wurde en folle mear gebrûk meitsje moatte fan sosjaal media. Dan moat ús webstek, sa as dy no is, hielendal feroare wurde. Koartom, saken der't bestjoer oer neitinke moat en wer't in kar yn makke wurde moat!

Lieuwe Krol, kwartiermakker LF 2028, hat ús meinaam yn de skiednis, de oanrin fan en it weromsjen op Leeuwarden Fryslân 2018. Wat men der fan leard hat en hoe de takomst nei 2028 der út sjen sil. It wie in prachtige presintaasje mei moaie fideobylden der yn, dy't de oanwêzigen wer tinken die oan de moaie festiviteiten yn Fryslân yn it kader fan LF 2018.

Oan it ein fan harren presintaasjes krigen sy út hânnen fan de foarsitter it boek "Friezen yn 'e Frjemdte' mei de skiednis fan it Frysk Boun om Utens mei al de Fryske krites oer hiel de wrâld.

Hjir stiet it programma .......  en it útwreide ferslach

.... en hjir stean de foto's fan de gearkomste

------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Op 17 novimber wie der in Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

- Lokaasje: 'De Kiekmure' yn Hurderwyk;
- Ynrin: 12:30 oere / Begjint om 13:00 oere;
- Tariedingswurkgroep Pietie en Gerrit.

Sjoch hjir foar it Programma.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Moetings- en Ynspiraasjedei wie op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwyk


SPREKKERS wiene:

Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp
en
Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân


Hjir is it programma noch yn te sjen!

It ferslach fan de dei stiet hjir

------------------------------------------------------------------------------------------