NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KADERDAGEN / -WYKEIN omsetten yn

MOETINGS- en YNSPIRAASJEDEI


2017

Moetings- en Ynspiraasjedei op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwyk - ynrin fanôf 10:30 oere


SPREKKERS:

Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp
en
Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân


Hjir is it programma yn te sjen of del te laden!

------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Moetings- en ynspiraasjedei foar Friezen om Utens

Hjir binne de foto's fan de Moetings- en Ynspiraasjedei
en it optreden fan Jan Arendz en Marijke Geertsma

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


 

 
Grutte kaart fan Fryslân