NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

EARELEDEN fan IT BOUN

 

It Boun om Utens hat in trije-tal eareleden:

EARELEDEN

 

 

  1. Stoffel Haagsma, De Gordyk.

  2. Sjoerd D A Bakker, Dalfsen.

  3. Hâns Dijk, Boadegraven

 

 

Klaas Bos is ferline jier (2021) novimber oan koroana ferstoarn.
It bestjoer fan it Boun winsket de famylje in protte krêft ta om dit ferlies drage te kinnen.


10 febrewaris 2022 is ús âld-skriuwer en earelid Hâns J. Weijer yn 'e âldens fan 81 jier ferstoarn.