NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

ALGEMIENE GEARKOMSTE -- AMBYLD

 

2019

Op 30 maart 2019 sil de Algemiene Gearkomste hâlden wurden by de krite Swol. De krite Swol hat dan 120 jier bestien en is ien fan de âldste kriten fan ús lân!!

Plak en tiden hearre jimme noch.


2018

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestie 95 jier) wie fanwege Ljouwert Europeeske Haadstêd 2018, yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

Dat wie op 14 april 2018.

Sjoch hjir foar it ferslach fan de AG

(Ferslach is konsept - moat noch op de AG fan 2019 goedkard wurde troch de leden)

Sjoch hjir foar it Ambyld

Sjoch de spesjale side fan de Friezedei


Kees van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC  ERMELO
tel. 0341 - 559343 -- mob. 06 - 39877465
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.nl


2017

De 93e Algemiene Gearkomste fan it Boun hat west
yn Lelystêd op 8 april 2017 yn de 'Ontmoetingskerk'

Hâns Dijk is beneamd ta earelid en Jan Bijkerk is keazen as
nije foarsitter fan it Frysk Boun om Utens

Hjir kinne jo noch 'It AMBYLD' ynsjen

Hjir stean de foto's fan de Algemiene Gearkomste

 

hansdijk

Op de Jiergearkomste fan 8 april 2017 hat Hâns Dijk, nei 19 jier, ôfskie nommen as foarsitter fan it Frysk Boun om Utens. Hy is 16 jier foarsitter west. Hâns is troch syn fertsjinste ta earelid beneamd.

bestoerswiksle

Op de jiergearkomste fan 8 april yn Lelystêd is Jan Bijkerk keazen as nije foarsitter fan it Frysk Boun om Utens. Jan is foarsitter fan de Sékrite fan Flevolân út Lelystêd.

 


 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân