NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

ALGEMIENE GEARKOMSTE -- AMBYLD

 

2021

Yn 2021 sil de krite 'Us Memmetaal' fan Assen ús gastkrite wêze foar de 97e Algemiene Gearkomste. De krite 'Us Memmetaal' sil 18 desimber 2020 90 jier bestean.


2020

Op 28 maart 2020 wurdt de 96e Algemiene Gearkomste hâlden by de krite De Haach. De krite FRYSK SELSKIP “RJUCHT EN SLJUCHT” fan De Haach hat 1 oktober 2019 120 jier bestien.

Kaart Delft Prinsenkwartier

Klik op de kaart om nei Google Maps te gean mei de rûte fan it stasjon nei it Prinsenkwartier.

Mei ús allen mei de trein nei Delft - yn Delft is it 600 meter (10 minúten) rinnen nei it Prinsenkwartier,

Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft - 06 57644891

www.prinsenkwartier.nl


2019

Sjoch hjir foar it AMBYLD 48

Op 30 maart 2019 is de 95e Algemiene Gearkomste hâlden by de krite Swol. De krite Swol hie 120 jier bestien en is ien fan de âldste kriten fan ús lân!!

Dit barren wie yn Grand Café Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle

De wurklist fan de middei seach der as ûndersteand út:
13:00 - 13.30 Ynrin - elke dielnimmer kriget fan it Boun 2 muntsjes foar drankjes.
13.45 - 14.30 Algemiene Gearkomste diel 1
14:30 - 14:45 Skoft
14:45 - 15:30 Algemiene Gearkomste diel 2
15.30 - 16.00 Skoft
16.00 - 17.00 Lêzing fan Jan Bosgraaf oer syn wurk as ‘babs’.
20:00 oere Jûnprogramma fersoarge troch Selskip Swol

Fan 19.00 oere ôf wie de ynrin foar de eigen jûn fan Swol. Dêr wie Bennie Huisman mei syn nije programma: ‘De lange reis nei Berlyn’ -

sjoch hjir foar de foto's


2018

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestie 95 jier) wie fanwege Ljouwert Europeeske Haadstêd 2018, yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

Dat wie op 14 april 2018.

Sjoch hjir foar it ferslach fan de AG

(Ferslach is konsept - moat noch op de AG fan 2019 goedkard wurde troch de leden)

Sjoch hjir foar it Ambyld

Sjoch de spesjale side fan de Friezedei


Kees van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC  ERMELO
tel. 0341 - 559343 -- mob. 06 - 39877465
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.nl


 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân