NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

ALGEMIENE GEARKOMSTE -- LYTS AMBYLD

 

2018

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestiet dan 95 jier) fanwege Ljouwert Europeeske Haadstêd 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

dit wurdt holden op 14 april 2018 yn

it Provinsjehûs yn Ljouwert!


Kees van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC  ERMELO
tel. 0341 - 559343 -- mob. 06 - 39877465
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.nl


2017

De 93e Algemiene Gearkomste fan it Boun hat west
yn Lelystêd op 8 april 2017 yn de 'Ontmoetingskerk'

Hâns Dijk is beneamd ta earelid en Jan Bijkerk is keazen as
nije foarsitter fan it Frysk Boun om Utens

Hjir kinne jo noch 'It AMBYLD' ynsjen

Hjir stean de foto's fan de Algemiene Gearkomste

 

hansdijk

Op de Jiergearkomste fan 8 april 2017 hat Hâns Dijk, nei 19 jier, ôfskie nommen as foarsitter fan it Frysk Boun om Utens. Hy is 16 jier foarsitter west. Hâns is troch syn fertsjinste ta earelid beneamd.

bestoerswiksle

Op de jiergearkomste fan 8 april yn Lelystêd is Jan Bijkerk keazen as nije foarsitter fan it Frysk Boun om Utens. Jan is foarsitter fan de Sékrite fan Flevolân út Lelystêd.

 


2016

De 92e AG fan 2016 hat west op sneon 9 april yn Hoarn.

Hjir kinne jo de foto´s fan de 92e AG besjen.

Hjir steane de foto´s fan it optreden fan Noordenbos en Co yn Hoarn

Op 26 novimber 2016 hat krite Sékrite fan Lelystêd har 45-jierrich bestean fierd mei in moai jubileumfeest (sjoch hjir foar krite Lelystêd)


 

 

 

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân