NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE APELDOARN

"Fier fan Hûs"

 

Program winterskoft 2017-2018

De grutte jûnen en de middeifoarstelling binne yn it Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81, 7339 AN te Ugchelen. De jûnen begjinne om 20.00 oere, de middeifoarstelling begjint om 14.00 oere. De doarren bin een oere foar de begjintiid al iepen foar in kopke kofje mei oranjekoeke, ek bin der tafels mei âlde en mei nije boeken. De Nijjiersbesite en de ledegearkomst binnen yn tjerkesintrum De Duiker, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen
Ynljochtingen:  skriuwster Froukje van Laar - de Vries,  e-mail  froukjedv@kpnmail.nl  of tillefoannûmmer 0313 - 652794

DE PINNE

Ut e PINNE fan maart 2018

Ut e PINNE fan febrewaris 2018

Ut e PINNE fan novimber 2017

Ut e PINNE fan maart 2017

 

Grutte kaart fan Fryslân