NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE APELDOARN

"Fier fan Hûs"

 

Program winterskoft 2018-2019

De grutte jûnen en de middeifoarstelling binne yn it Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81, 7339 AN te Ugchelen. De jûnen begjinne om 20.00 oere, de middeifoarstelling begjint om 14.00 oere. De doarren bin een oere foar de begjintiid al iepen foar in kopke kofje mei oranjekoeke, ek bin der tafels mei âlde en mei nije boeken. De Nijjiersbesite en de ledegearkomst binnen yn tjerkesintrum De Duiker, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen
Ynljochtingen:  skriuwster Froukje van Laar - de Vries,  e-mail  froukjedv@kpnmail.nl 

DE PINNE

Ut e PINNE fan febrewaris 2019

Ut e PINNE fan novimber 2018

Ut e PINNE fan maart 2018

Ut e PINNE fan febrewaris 2018

 

 

Grutte kaart fan Fryslân