NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

OANSLETTEN KRITEN

(skriuwers/sters; it e-mailadres kin opfrege wurde fia it weblog)

KRITEN

SKRIUWERS KRITEN

Apeldoarn
Froukje van Laar- de Vries, Rentmeesterstedeweg 10,6961 DA Eerbeek - 03013 - 652794
Arnhim:
"DR EELTSJE HALBERTSMA";
Krite is opheft, stúdzjerûnte mei deselde namme giet fierder.
Kontaktpersoan: Obe Posthumus, Middachtensingel 111, 6825 HK Arnhem, 026-36 15 565
Assen
Hans Groenhof – Broeklaan 56 – 9405 AN Assen, hansenmetje@home.nl
Till. 0592-352932
Boadegraven
Tini Broere-Tiesinga, Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven, 0172 61 51 29
De Haach
Sandra Bonnema, Georges Bizetstraat 43, 2551ZC Den Haag, 06 - 144 39 184
Haarlim
Tonia Rijpkema-van Malsen, Grootschermerweg 8, 1843 HE Grootschermer, 0299-67 11 70
Hilversum
Alie R. Koopmans-Nieuwland, Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum, 035-62 49 624
Hoarn
Jan Vogel, Yellowlaan 4, 1695 HV Blokker, 0229-234 012
Hurderwyk
Siska van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo, 0341 55 93 43
Lelystêd
Luit Dijk, Saerdam 143, 8242 JD Lelystad, 0320-412 444
Meppel
Romke E. Egbers, Heerengracht 15, 7941 JH Meppel, 0522-240 517 - pepieren post nei Woldstraat33, 7941 LE Meppel - till. 0522-492 363
Seist
Ida Knobbe-Kramer, Pr.Bernardstraat.24, 3981 BN Bunnik, 030-6562555
Súdeast Drinte
A.Tuiten,Palmanovastraat 23,7742 CC Coevorden,0524-513783
Swol
Jan-Tjerk Kuipers, Mandenmakershoek 5, 8131 CZ Wijhe, 0570-52 23 29
Twinte
Auke Hoekstra, Barmentloo 18, 7161 KH Neede, till. 054-5292836
Utert
Jan Piet Bergmans, Langeweg 75, 4133 AT Vianen, 0347-32 00 93 (ek faks)

SBK

Lieder: Jan Roelants en Jelma Wiegersma

 

NET-OANSLETTEN KRITEN:

De Helder (stiper)
"GYSBERT JAPICKS",De hear B.T. de Vries, Dollardlaan 98, 1784 BG  Den Helder
0223-617752 -bauke.devries@quicknet.nl
Roan
"ROAN EN OMSTREKEN"
wnd.fs. E. de Boer, Schoolstraat 16, 9301 KC Roden , 050-5012363,
Skr. frou Klaziena van der Molen-Kampen,M.L. Kingstraat 8, 9301 GX Roden
050-5013 526;

 

 


Grutte kaart fan Fryslân