NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

REDAKSJE WEBSTEK

 

De redaksje bestiet út Jan Bijkerk en Kees van der Beek. Jan makket him hjir ûnder bekend

Video Editing Bijkerk

 

 

Jan H. Bijkerk, Lelystêd.

Jan wie oansluten by de Krite yn Boadegraven, wêr Sjoerdtsje, syn frou, skriuwer wie. Yn novimber 2008 binne sy ferhúze nei Lelystêd. Yn it foarjier fan 2005 hat Jan mei Hâns Weijer ôfsprutsen om de webside te helpen opsetten. Hy hat by de Krite "Fier fan Hûs" ek de webside makke. Syn hobbys binne dan ek op it gebiet fan de kompjûter. Hy makket sels films en foto's en bewurket se mei syn kompjûter. Syn byldmark stiet lofts boppe oan.

Jan en Sjoerdtsje diene ek mei in protte nocht de redaksje fan it meidielingeblêd fan de Krite Boadegraven en no foar de krite Sékrite yn Lelystêd, wer't Jan ek foarsitter is fan de krite. Yn 2017 is Jan foarsitter wurden fan it Boun.

Jan hopet dat ús webside in protte besjoen wurdt. En as der fragen oer binne freget der jim dat fia de e-mail troch te jaan. Dêrtroch kin de side allinnich noch mar better wurde.

Jan Bijkerk