NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

IFAT(= It Frysk Amateur Toaniel)

LOGO IFAT

 

Op 22 desimber 2017 is Kees Kuipers, skriuwer fan IFAT, ferstoarn

Wy sille him misse!

Hjir kinne jo de rou-advertinsjes noch besjen.

Hjir kinne jo de betinking fan Kees besjen, útsprutsen troch Geeske Frieswyk.

-------------------------------------------------------------------------------------------

TYDLIK ADRES Sekretariaat IFAT
Mûneleane 26, 8454 KJ Mildaam
Tillefoan 0513 632989
E-post: g.frieswijk7@upcmail.nl
Bankkrekkennûmer
NL16 RABO 0322 9458 44

RSIN / fiskaal nûmer ANBI 819 465 963

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oanbiedingsbrief Mearjierreplan IFAT 2017 - 2020

Mearjierreplan IFAT 2017 - 2020

Jierferslach IFAT 2016

Jierferslach IFAT 2015

Ynformaasje IFAT 2015

Bestjoersgearstalling IFAT

Siktariaat IFAT

 

I F A T :  De takomst fan it Frysk binne wy sels!

 

 


Grutte kaart fan Fryslân