NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

SELSKIP foar FRYSKE TAEL en SKRIFTEKENNISSE

 

ANBI

 

ANBI – gegevens - 2020

dizze sifers wurde fermeld om as saneamde ANBI-ynstelling foar de belestingtsjinst 'sichtber' te wêzen

Korrespondinsjeadres Selskip 1844:


                                            Tineke van der Woude,
                                            Moezel 222,
                                            9204 EM DRACHTEN.
                                            Tillefoan;  0512-510836.
                                            E-post: selskip1844@gmail.com

 

Algemiene ynformaasje oer it selskip

Jierferslach Selskip 2020 en 2021

as jo gjin pdf-dokuminten iepenje kinne, kinne jo hjir Acrobat Reader fergees downloade

 

 


Grutte kaart fan Fryslân