NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE HURDERWYK

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

Gearstalling fan it bestjoer:

foarsitter:

Grytsje Assies - grietje.assies@gmail.com

skriuwers:

Dhr. en mefr. K. en S. van der Beek

ponghâlder:

Durk Reitsma - bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 -
t.n.f. Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

lid algemien:

dhr. F. Zandstra

lid algemien:

frou F. van der Goot

 

 

boekeman:

Johannes de Kroon


KRITEJUNEN

Alle kritegearkomsten fan 2020 binne yn ferbân mei de korona annulearre!!

It besjoer sjocht it dizze hjerst noch oan en sil yn novimber / desimber beslute of de kritegearkomsten yn 2021 troch gean kinne.

Program winterskoft kriten 2020-2021

De Kritejûnen begjinne om 19.30 – ynrin fanôf 19.00 oere en wurde holden yn it MFC “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 yn Hurderwyk – till. 0341 - 434749.

Neiere ynfo is yn ús Kriteblêd te finen, dat twa wike foar elke krite-aktiviteit útkomme sil.


KRITEKRANTSJES

 

maart 2021

jannewaris 2021

maart 2020

novimber 2019

oktober 2019

maart 2019

 

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân