NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE HURDERWYK

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

Gearstalling fan it bestjoer:

foarsitter:

Grytsje Assies - grietje.assies@gmail.com

skriuwers:

Dhr. en mefr. K. en S. van der Beek

ponghâlder:

Durk Reitsma - bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 -
t.n.f. Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

lid algemien:

dhr. F. Zandstra

lid algemien:

frou F. van der Goot

 

 

boekeman:

Johannes de Kroon

KRITEJUNEN

Program winterskoft kriten 2023-2024


De Kritejûnen begjinne om 19.30 – ynrin fanôf 19.00 oere en wurde holden yn it MFC “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 yn Hurderwyk – till. 0341 - 434749.

Neiere ynfo is yn ús Kriteblêd te finen, dat twa wike foar elke krite-aktiviteit útkomme sil.


KRITEKRANTSJES

 

Nijsbrief novimber 2023

Nijsbrief septimber 2023

Struibrief augustus 2023

maart 2023

jannewaris 2023

novimber 2022

oktober 2022

maart 2022

jannewaris 2022