NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE HURDERWYK

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

Gearstalling fan it bestjoer:

foarsitter:
Grytsje Assies - grietje.assies@gmail.com
skriuwers:
Dhr. en mefr. K. en S. van der Beek
ponghâlder:
Durk Reitsma - bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 -
t.n.f. Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
lid algemien:
dhr. F. Zandstra
lid algemien:
dhr. K. Holwerda
 
 
boekeman:
Johannes de Kroon


KRITEJUNEN

Program winterskoft 2018-2019

De Kritejûnen begjinne om 19.30 – ynrin fanôf 19.00 oere en wurde holden yn it MFC “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 yn Hurderwyk – till. 0341 - 434749.
Neiere ynfo is yn ús Kriteblêd te finen, dat twa wike foar elke krite-aktiviteit útkomme sil.


KRITEKRANTSJES

maart 2019

desimber 2018

novimber 2018

septimber 2018

 

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân