NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE HURDERWYK

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

Gearstalling fan it bestjoer:

foarsitter:
Durk Reitsma, Fagotdreef 71, 3845 DG  Hurderwyk - 0341 - 427531
skriuwers:
Dhr. en mefr. K. en S. van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo - tillef. 0341 - 559343
ponghâlder:
Douwe Stellingwerf, Weddehoenlaan 3, 7471 ME Goor - tillef. 06 - 50126108 - bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 - t.n.f. Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
lid algemien:
dhr. F. Zandstra, Groevenbekerhout 17, 3845 EK Hurderwyk - tillef. 0341 - 415861
lid algemien:
dhr. K. Holwerda, Luttekenstraat 15, 8081 XL Elburg - tillef. 0525 - 684345
 
 
boekeman:
Johannes de Kroon, Schoolweg 15, 3852 JL Ermelo - tillef. 0341 - 558610


KRITEJUNEN

Program winterskoft 2017-2018

De Kritejûnen begjinne om 19.30 – ynrin fanôf 19.00 oere en wurde holden yn it MFC “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 yn Hurderwyk – till. 0341 - 434749 Neiere ynfo is yn ús Kriteblêd te finen, dat twa wike foar elke krite-aktiviteit útkomme sil.
Noat: Us nije ponghâlder Douwe Stellingwerf hat it berjocht dien, dat hy al wer stoppe moat mei it ponghâlderskip – hy sil ynkoarten mei de húshâlding ferhúzje nei Goor yn Twente. Soks betsjut, dat wy as Krite wer sykje nei in nije ponghâlder. Wa kin/wol?
Reaksjes graach nei de skriuwers: kcvanderbeek@gmail.com


KRITEKRANTSJES

 

maart 2018

jannewaris 2018

desimber 2017

oktober 2017

maart 2017

desimber 2016

 

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân