NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

BERJOCHTEN FAN IT BOUN

KALINDER FAN IT BOUN


Nijsbrief septimber 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Op 17 novimber wie de Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

alle dielnimmers hawwe sein gjin beswier te hawwen tsjin it iepenbier meitsjen fan de foto's op de webside

Hjir stean de foto's fan de dei.

Sjoch hjir foar it Programma.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestie 95 jier) wie fanwege Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

===== FRIEZEDEI FAN 14 APRIL 2018 =====

HJIR STEANE DE FOTO'S FAN DE FRIEZEDEI!

------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Moetings- en Ynspiraasjedei - it ferslach is hjir te sjen.

De Moetings- en Ynspiraasjedei op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwykis tige slagge

SPREKKERS wiene Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp en Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân

Hjir kinne jimme it programma noch ynsjen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troch BOUN fêststelde HUSHALDLIK REGLEMINT

as jo gjin pdf-files iepenje kinne, kinne jo hjir Acrobat Reader downloade  

 


Grutte kaart fan Fryslân