NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

BERJOCHTEN FAN IT BOUN

KALINDER FAN IT BOUN

 


2018

 

Ta Neitins

Yn âldens fan 94 jier is ferstoarn ús âld-ponghâlder fan it Boun.

Wytse Grypstra.

Wytse Grypstra krige noch altyd it AMBYLD tastjoerd - hy is by ús âld-skriuwer Hâns Weijer noch wol bekend - Wytse is op 19 septimber kremearre.

It bestjoer fan it Boun winsket de famylje in protte sterkte ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 17 novimber is der wer in Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

- Lokaasje: 'De Kiekmure' yn Hurderwyk;
- Ynrin: 12:30 oere / Begjint om 13:00 oere;
- Tariedingswurkgroep Pietie en Gerrit.

Sjoch hjir foar it Programma.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestie 95 jier) wie fanwege Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

===== FRIEZEDEI FAN 14 APRIL 2018 =====

HJIR STEANE DE FOTO'S FAN DE FRIEZEDEI!

----------------------------------------------------------------------------------------

2017

Moetings- en Ynspiraasjedei - it ferslach is hjir te sjen.

De Moetings- en Ynspiraasjedei op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwykis tige slagge

SPREKKERS wiene Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp en Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân

Hjir kinne jimme it programma noch ynsjen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troch BOUN fêststelde HUSHALDLIK REGLEMINT

as jo gjin pdf-files iepenje kinne, kinne jo hjir Acrobat Reader downloade  

 


Grutte kaart fan Fryslân