NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

BERJOCHTEN FAN IT BOUN

KALINDER FAN IT BOUN

Moetings- en Ynspiraasjedei


2018

Op 17 novimber is der wer in Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

- Lokaasje: 'De Kiekmure' yn Hurderwyk;
- Tariedingswurkgroep Pietie en Gerrit.

Programma:    

Deidiel - lêzing Pier Bergsma : “It is mei sizzen net te dwaan”.

Hy besiket in oersjoch te jaan fan de hjoeddeiske sitewaasje fan de Fryske taal. Fan de iene kant hat it der nea sa goed foarstien: mei de wetlike ferankering is neat mis. Yn de Steaten wurdt Frysk praat, wy hawwe ús trijetalige skoallen en Frysk is in ferplicht fak yn it ûnderwiis. Mar wa’t op de boartersplakken fan ús basisskoallen omrint, heart wat langer wat mear Nederlânsk. Dit komt sa net goed en is dit noch te kearen. It programma wurdt ôfsluten mei it  priiswinnende ferhaal “De bok, it gouden aai en de sân ravens”. 

Pier Bergsma studearre nei de Kweekskoalle Nederlandse Taal en Letterkunde (RUG).  Hy wie jierren wurksum as direkteur fan in basisskoalle. Hy skriuwt ferhalen en essays yn De Moanne en kollums. Hy die dat û.o. as fêste ûnderwiis kollumnist fan it Friesch Dagblad. Op it stuit is er aktyf as bestjoerslid fan De Ried fan de Fryske Beweging.
Pier Bergsma, pier_bergsma@hotmail.com

Deidiel – presintaasje fan skriuwster Alpita de Jong en Eddie v.d. Noord fan útjouwerij Louise (fan Grou).

Presintaasje oer libben en wurk fan Joost Halbertsma. Eddy van der Noord - utjouwery Louise - 06-54983002. Hoe’t se it yn novimber dwaan sille, dat dogge se yn oerlis mei it bestjoer. Sy wolle wol graach ter plekke de biografy, dy’t Alpita dus skreaun hat, ferkeapje. Dit ek noch mei 5 euro koarting foar de Bouns-leden.

De tiden fan dizze dei hearre jimme noch!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestie 95 jier) wie fanwege Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

===== FRIEZEDEI FAN 14 APRIL 2018 =====

HJIR STEANE DE FOTO'S FAN DE FRIEZEDEI!

----------------------------------------------------------------------------------------

2017

Moetings- en Ynspiraasjedei - it ferslach is hjir te sjen.

De Moetings- en Ynspiraasjedei op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwykis tige slagge

SPREKKERS wiene Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp en Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân

Hjir kinne jimme it programma noch ynsjen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troch BOUN fêststelde HUSHALDLIK REGLEMINT

as jo gjin pdf-files iepenje kinne, kinne jo hjir Acrobat Reader downloade  

 


Grutte kaart fan Fryslân