NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

BERJOCHTEN FAN IT BOUN

KALINDER FAN IT BOUN


2024

De AG en de Moetings en Ynspiraasjemiddei wurdt yn 2024 holden op

sneon 16 maart. Gastkrite: krite 'Waling Dykstra' fan Meppel.

It wurdt hâlden yn : Doarpshûs De Schalle,

Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen - 0522 491 422

It programma:

10.30 oere Algemiene gearkomste KFBoU;
12.00 oere Lunsj-skoft;
13.15 oere Taspraak fan de Boargemaster fan Meppel;
13.30 oere Moeting en Ynspiraasjemiddei KFBoU - sprekkers: Waling Dijkstra,
Abe de Vries en Goffe Jensma oer “Waling Dijkstra”;
15.00 oere Skoft;
15.30 oere Programma gastkrite Meppel mei trûbadoer Piter Wilkens;
17.45 oere Dei ôfslute;
18.15 oere Foar wa’t wol: Sineesk miel.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2023

De AG en de Moetings en Ynspiraasjemiddei wurdt yn 2023 holden op

sneon 25 maart. Gastkrite: krite Sékrite fan Lelystêd.

Dizze krite hie yn 2021 50 jier bestien en hat it jubileumfeest op 9 april yn 2022 fierd.

Sjoch hjir fierder

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nijsbrief septimber 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Op 17 novimber wie de Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk:

alle dielnimmers hawwe sein gjin beswier te hawwen tsjin it iepenbier meitsjen fan de foto's op de webside

Hjir stean de foto's fan de dei.

Sjoch hjir foar it Programma.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestie 95 jier) wie fanwege Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

===== FRIEZEDEI FAN 14 APRIL 2018 =====

HJIR STEANE DE FOTO'S FAN DE FRIEZEDEI!

------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Moetings- en Ynspiraasjedei - it ferslach is hjir te sjen.

De Moetings- en Ynspiraasjedei op 28 oktober 2017 yn 'De Kiekmure' yn Hurderwykis tige slagge

SPREKKERS wiene Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan teater HympHamp en Fr. Sietske Poepjes, deputearre fan Provinsje Fryslân

Hjir kinne jimme it programma noch ynsjen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troch BOUN fêststelde HUSHALDLIK REGLEMINT

as jo gjin pdf-files iepenje kinne, kinne jo hjir Acrobat Reader downloade