NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

BOUNSBESTJOER

It Frysk Boun om Utens 2019 - 2020

oprjochte: 15 septimber 1923

 

BESTJOERSLEDEN FRYSK BOUN OM UTENS

Foarsitter

Jan Bijkerk

Skriuwer

Kees van der Beek

Ponghâlder

Jan Vogel

Lid

Hylke de Haan

Lid

Pietie Westdijk - Kaastra

Lid

Gerrit Stegenga

 

Yn it bestjoer fan It Frysk Boun om Utens is al jierren de ôfspraak, dat hja op ien of oare wize kontakt ûnderhâlde mei de kriten yn ús lân. Op ‘t stuit binne der 16 kriten oansletten by It Boun en 2 binne net oansletten.
Yn ús lêste bestjoersgearkomst hawwe wy ôfspraken makke hokker bestjoerslid mei hokker kriten kontakt
ûnderhâlde sil. Dat sjocht der sa út:

KRITEKONTAKT

Jan Bijkerk

foarsitter_fbou@fryskbutenfryslan.frl

De Haach en Assen

Jan Vogel

yellowbirds53@gmail.com

Haarlim, Roan, Lelystêd

Pietie Westdijk-Kaastra

Hilversum, Hurderwyk, Apeldoarn

Gerrit Stegenga

Twente, Meppel, Arnhim

Kees van der Beek

Swol,Súdeast Drinte

Hylke de Haan

hylke_de_haan@hotmail.com

Utert/Seist, Hoarn, Boadegraven

Mar, wat hâldt soks no yn?
Yn ‘t foarste plak is it bestjoerslid yn prinsipe de earste kontaktpersoan tusken krite en Bounsbestjoer as der swierrichheden of fragen binne. Fierder sil hy/sy bestjoersgearkomsten (op útnoeging of nei oerlis) bywenje en út en troch ris in kritejûn.


It riden en farren fan de kriten giet it bestjoer, dat mei dúdlik wêze, ek oan it hert!

 

As jo jild oermeitsje wolle nei it Boun, dan kin dat op namme fan:
It Frysk Boun om Utens te Hoarn op IBAN:
NL94 INGB0 0003 200 77.

 


Grutte kaart fan Fryslân