NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

BOUNSBESTJOER

It Frysk Boun om Utens 2022 - 2023
oprjochte: 15 septimber 1923

 

BESTJOERSLEDEN FRYSK BOUN OM UTENS

Foarsitter Jan Bijkerk
Skriuwer Kees van der Beek
Ponghâlder Jan Vogel
2e Skriuwer Gerrita Otten-Onrust
Lid Piet Bloemsma
Lid Luit Dijk

NEI DE FIERDERE FUNKSJES FAN DE BESTJOERSLEDEN

 

Yn it bestjoer fan It Frysk Boun om Utens is al jierren de ôfspraak, dat hja op ien of oare wize kontakt ûnderhâlde mei de kriten yn ús lân. Op ‘t stuit binne der 12 kriten oansletten by It Boun en 1 is net oansletten.
Yn ús lêste bestjoersgearkomst hawwe wy ôfspraken makke hokker bestjoerslid mei hokker kriten kontakt
ûnderhâlde sil. Dat sjocht der sa út:

KRITEKONTAKTEN

Jan Bijkerk foarsitter_fbou@fryskbutenfryslan.frl SED en Hoarn
Kees v.d. Beek skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl Apeldoarn en Twente
Jan Vogel yellowbirds53@gmail.com Lelystêd
Gerrita Otten-Onrust g.onrust1@gmail.com Assen en Meppel
Piet Bloemsma p.bloemsma@planet.nl Hilversum en Boadegraven
Luit Dijk luit.dijk@kpnmail.nl Utert/Seist en Swol

Mar, wat hâldt soks no yn?
Yn ‘t foarste plak is it bestjoerslid yn prinsipe de earste kontaktpersoan tusken krite en Bounsbestjoer as der swierrichheden of fragen binne. Fierder sil hy/sy bestjoersgearkomsten (op útnoeging of nei oerlis) bywenje en út en troch ris in kritejûn.


It riden en farren fan de kriten giet it bestjoer, dat mei dúdlik wêze, ek oan it hert!

 

As jo jild oermeitsje wolle nei it Boun, dan kin dat op namme fan:
It Frysk Boun om Utens te Hoarn op IBAN:
NL94 INGB0 0003 200 77.