NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

BOUNSBESTJOER

It Frysk Boun om Utens 2017 - 2018

oprjochte: 15 septimber 1923

  Bestjoer Boun

Foarsitter

Jan Bijkerk, Schoener 4302, 8243 VZ Lelystêd, 06 - 537 660 61

Skriuwer

Kees van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo, 0341 - 55 93 43

Ponghâlder

Jan Vogel, Hoarn, Yellowlaan 4, 1695 HV Blokker, 0229 - 23 40 12

fakant

..

Lid

Pietie Westdijk -Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten, 030 - 23 18 224

Lid

Gerrit Stegenga,Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn, 055 - 35 56 700

 

Yn it bestjoer fan It Frysk Boun om Utens is al jierren de ôfspraak, dat hja op ien of oare wize kontakt ûnderhâlde mei de kriten yn ús lân. Op ‘t stuit binne der 16 kriten oansletten by It Boun en 2 binne net oansletten.
Yn ús lêste bestjoersgearkomst hawwe wy ôfspraken makke hokker bestjoerslid mei hokker kriten kontakt ûnderhâlde sil. Dat sjocht der sa út:


KRITEKONTAKT

Jan Bijkerk

foarsitter_fbou@fryskbutenfryslan.frl

De Haach, Uterst, Seist, Hoarn

Jan Vogel

yellowbirds53@gmail.com

Haarlim, Den Helder, Roan

Pietie Westdijk-Kaastra

Hilversum, Hurderwyk, Boadegraven

Gerrit Stegenga

Twente, Meppel

Kees van der Beek

Lelystêd, Swol, Arnhim, Apeldoarn, Súdeast Drinte

fakant

--

,

Mar, wat hâldt soks no yn?
Yn ‘t foarste plak is it bestjoerslid yn prinsipe de earste kontaktpersoan tusken krite en Bounsbestjoer as der swierrichheden of fragen binne. Fierder sil hy/sy bestjoersgearkomsten (op útnoeging of nei oerlis) bywenje en út en troch ris in kritejûn.


It riden en farren fan de kriten giet it bestjoer, dat mei dúdlik wêze, ek oan it hert!

 

As jo jild oermeitsje wolle nei it Boun, dan kin dat op namme fan:
It Frysk Boun om Utens te Hoarn op IBAN:
NL94 INGB0 0003 200 77.

NB.
De emailadressen fan de skriuwers fan de kriten binne te krijen fia ús weblog mei in wachtwurd.

 

 


Grutte kaart fan Fryslân