Keppeling mei Facebook en Twitter

As jimme ûnderoan dizze side sjogge, dan fine jimme in Facebook-teken en in Twitter-teken. As jo hjir op klikke, dan gean jo nei de Facebookside fan It Frysk Boun as nei it nije Twitter-account fan it Boun.
Skriuw ek ’s in nijsgjirrich berjocht op Facebook as jou jo op as ‘Folger’ fan it Boun op Twitter!

Sukses, de WEBmaster.

Dit bericht is geplaatst in WEBmaster. Bookmark de permalink.