Categoriearchief: WEBmaster

Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Op 16 novimber o.s. is der wer ús jierlikse Moetings- en Ynspiraasjedei yn De Kiekmure yn Hurderwyk. Dizze dei stiet yn it teken fan it heljen fan (1) ús 100-jierrich bestean en (2) fan LF2018 – LF2028. Wy hawwe twa … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Friezedei 2018

De Friezedei 2018 wurdt hâlden op 14 april 2018 yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert, Dit is ta gelegenheit fan it 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens. Sjoch hjirfoar de spesiale side fan ús webside. Jan … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Friezedei 2018

Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Ferslach troch Jan Bijkerk, foto’s fan Sjoerdtsje Bijkerk en Fokke Zandstra. Sneon 28 oktober wie it wer sa fier: ús twadde Moetings- en Ynspiraasjedei yn de Kiekmure yn Hurderwyk. Dit is yn it plak kaam fan it Kaderwykein. Der wiene … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Binne jo al EMAIL-STIPER?

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Binne jo al EMAIL-STIPER?

Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Bêste minsken, De troch Tia Walstra oanpaste YNFORMAASJEMAP stiet wer op it webstek. Hy is HJIR te lêzen. Webmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Keppeling mei Facebook en Twitter

As jimme ûnderoan dizze side sjogge, dan fine jimme in Facebook-teken en in Twitter-teken. As jo hjir op klikke, dan gean jo nei de Facebookside fan It Frysk Boun as nei it nije Twitter-account fan it Boun. Skriuw ek ’s … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Keppeling mei Facebook en Twitter

Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

RSS-feed wurket wer op de hiemside.

Bêste minsken, Nei ôfrin fan de toanielstúdzje-moarn ha ik jimme útliz joen oer it gebrûk fan it weblog en facebook. Ik krige doe troch dat de RSS-feed op de hiemside net mear wurke. Ik ha hjoed de RSS-feed wer yn … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor RSS-feed wurket wer op de hiemside.

OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD

OPROP OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD!!  De Doelstellingen fan it Frysk  Boun om Utens binne:  In bân lizze tusken (sa folle mooglik) Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn utering en, benammen yn de … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD

YNSTRUKSJE FOAR IT JAAN FAN IN REAKSJE

As jimme kommentaar / reaksje jaan wolle op in berjochtsje moatte jim it folgjende dwaan: Gean nei ús webstek fryskbutenfryslan.frl en klik mei de mûs op ‘Weblog Frysk Boun‘; Gean nei it berjocht wer jo kommentaar as in reaksje op … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor YNSTRUKSJE FOAR IT JAAN FAN IN REAKSJE