Categorie archieven: WEBmaster

Parseberjocht / Parsebericht Ynterfryske Rie

Ûnderwerp: Ynterfrysk Kongres nei 10 jier wer yn Fryslân De Ynterfryske Rie organisearret op sneon 17 septimber in Ynterfrysk Kongres yn Dokkum. Kommissaris fan ‘e Kening Arno Brok en boargemaster fan ‘e gemeente Noardeast-Fryslân Johannes Kramer iepenje dat meartalich sympoasium. … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Parseberjocht / Parsebericht Ynterfryske Rie

Leauwe yn Fryslân.

Programma foar 2022-2023. Oer leauwen en teology yn de Fryske kontekstIn projekt fan Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk PlatfoarmBeskriuwingYn dizze kursus wurdt reflektearre op de situaasje fan tsjerke en leauwenyn de (histoaryske) kontekst fan Fryslân. Oan de hân fan de … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Leauwe yn Fryslân.

Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Op 16 novimber o.s. is der wer ús jierlikse Moetings- en Ynspiraasjedei yn De Kiekmure yn Hurderwyk. Dizze dei stiet yn it teken fan it heljen fan (1) ús 100-jierrich bestean en (2) fan LF2018 – LF2028. Wy hawwe twa … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Friezedei 2018

De Friezedei 2018 wurdt hâlden op 14 april 2018 yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert, Dit is ta gelegenheit fan it 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens. Sjoch hjirfoar de spesiale side fan ús webside. Jan … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Friezedei 2018

Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Ferslach troch Jan Bijkerk, foto’s fan Sjoerdtsje Bijkerk en Fokke Zandstra. Sneon 28 oktober wie it wer sa fier: ús twadde Moetings- en Ynspiraasjedei yn de Kiekmure yn Hurderwyk. Dit is yn it plak kaam fan it Kaderwykein. Der wiene … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Binne jo al EMAIL-STIPER?

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Binne jo al EMAIL-STIPER?

Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Bêste minsken, De troch Tia Walstra oanpaste YNFORMAASJEMAP stiet wer op it webstek. Hy is HJIR te lêzen. Webmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Keppeling mei Facebook en Twitter

As jimme ûnderoan dizze side sjogge, dan fine jimme in Facebook-teken en in Twitter-teken. As jo hjir op klikke, dan gean jo nei de Facebookside fan It Frysk Boun as nei it nije Twitter-account fan it Boun. Skriuw ek ’s … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Keppeling mei Facebook en Twitter

Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Beschermd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

RSS-feed wurket wer op de hiemside.

Bêste minsken, Nei ôfrin fan de toanielstúdzje-moarn ha ik jimme útliz joen oer it gebrûk fan it weblog en facebook. Ik krige doe troch dat de RSS-feed op de hiemside net mear wurke. Ik ha hjoed de RSS-feed wer yn … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor RSS-feed wurket wer op de hiemside.