Friezedei 2018

De Friezedei 2018 wurdt hâlden op 14 april 2018 yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert, Dit is ta gelegenheit fan it 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens.

Sjoch hjirfoar de spesiale side fan ús webside.

Jan Bijkerk, foarsitter FBoU.

Dit bericht is geplaatst in WEBmaster. Bookmark de permalink.