Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Op 16 novimber o.s. is der wer ús jierlikse Moetings- en Ynspiraasjedei yn De Kiekmure yn Hurderwyk.

Dizze dei stiet yn it teken fan it heljen fan (1) ús 100-jierrich bestean en (2) fan LF2018 – LF2028.

Wy hawwe twa sprekkers útnûge, dy’t ús dêr mear oer fertelle sille en ús mooglik entûsjast meitsje om ek nei ús 100-jierrich bestean noch folle langer troch te gean mei it Boun.

Foar mear ynformaasje: Sjoch it webstek sels

Jan Bijkerk.

Dit bericht is geplaatst in WEBmaster. Bookmark de permalink.