NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

IT WEBSTEK fan IT FRYSK BOUN OM UTENS

ANBI

ANBI–gegevens – april 2016

dizze sifers wurde fermeld om as saneamde ANBI-ynstelling foar de belestingtsjinst 'sichtber' te wêzen.

Bliuw op de hichte fan nijs fia ús RSS feed
XML rss

 

wapperjende fryske flaggeIt Nijs
leeuw
Fryske Bewegingwpperjende fryske flagge
 
Lêste feroaring fan it webstek op : 16 maart 2017

 

WOLKOM ---- Friezen om Utens ---- WOLKOM op ús WEBSTEK fan it Frysk Boun om Utens 

Ynformaasje map

Op de side fan de sintrale boekeferkeap stiet de boekelist
om troch jimme yn te sjen of del te laden.

Eveneminten yn Fryslân Simmer 2017

Op 26 novimber hat krite Sékrite fan Lelystêd har 45-jierrich bestean fierd mei in moai jubileumfeest (sjoch hjir foar krite Lelystêd)

----------------------------------------------------------------------------------------

2017

De 93e Algemiene Gearkomste fan it Boun wurdt holden
yn Lelystêd op 8 april 2017 in de 'Ontmoetingskerk'

Rûte : fanút easten, westen, yn detail by de tsjerke

Sjoch hjir foar 'It AMBYLD'

----------------------------------------------------------------------------------------

2016

NIJS Algemiene Gearkomsten ensfh.

Moetings- en ynspiraasjedei foar Friezen om Utens

Hjir binne de foto's fan de Moetings- en Ynspiraasjedei
en it optreden fan Jan Arendz en Marijke Geertsma

De 92e AG fan 2016 hat west op sneon 9 april yn Hoarn.

Hjir kinne jo de foto´s fan de 92e AG besjen.

Hjir steane de foto´s fan it optreden fan Noordenbos en Co yn Hoarn

 

Sjoch de nije side fan IFAT

----------------------------------------------------------------------------------------

2015

Sjoch hjir foar de foto's fan Algemiene Jiergearkomste fan 2015

Hjir stean de oantekens fan de toanielstúdzjemoarn op 3 oktober 2015 yn Nunspeet

----------------------------------------------------------------------------------------

2014

KADERWYKEIN 2014

De foto's fan it Kaderwykein fan 3 en 4 oktober 2014 binne HJIR te sjen.

SLACH BY WARNS 2014

It Boun om Utens en de fryske krite Sékrite fan Lelystêd ha op 27 septimber in bydrage levere oan de betinking fan de Slach by Warns. Us foarsiter Hâns Dijk hat dêr as sprekker optreden en it sjongkoar fan Lelystêd hat soarge foar it sjongen fan de Fryske ferskes. It wie in tige slagge middei.

De foto's en film binne te finen op de webside fan Lelystêd.

----------------------------------------------------------------------------------------

It Frysk Boun om Utens (It Boun) is de oerkoepeling fan de oansletten kriten bûten Fryslân, yn Nederlân.


It stiet noed foar de mienskiplike belangen fan de kriten en hat dêr kontakten oer mei de oerheden, Fryske organisaasjes, de media en oaren.

 

De kriten organisearje byienkomsten oangeande:

Toaniel, Kabaret , Sjongen, Boekbesprekken , Lêzings en/of ...

Stúdzjegearkomsten op it mêd fan de Fryske taal, literatuer, skiednis, kultuer ensfh.

Fierder wurde kursussen Frysk organisearre, sawol foar Frysktaligen as foar net-Frysktaligen.

 

De Ynfo(rmaasje)map op de webside is in mienskiplik projekt fan It Frysk Boun om Utens
en it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse.

 

DE FEROARINGS FAN IT WEBSTEK KINNE JO LÊZE OP ÚS WEBLOG.

 

WAT IS IFAT - WAT DOCHT IFAT / WAT IS EN DOCHT SELSKIP 1844

Frysk leare fia ynternet? Probearje it fergees út op www.edufrysk.nl!

edufrysk

                                    DE YNFORMAASJEMAP STIET OP de WEBLOG >> SJOCH BY YNFOMAP

Kontakt: Kees van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo

till. 0341-55 93 43

e-mail skriuwerfbou at fryskbutenfryslan.frl

Wolle jo in reaksje jaan op ús webstek, dan kinne jo dat no net mear fia ús gasteboek dwaan om't der te folle "SPAM" op komt.
Gebrûk dêr ús WEBLOG asjebleaft foar!.

Redaksje webside Jan H. Bijkerk fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Ermelo. As jo ideeën ha om it webstek noch better te krijen, dan hearre wij dat o sa graach. Op dit formulier, dat jo hjir dellade kinne, kin jo jo ideeën / winsken of fragen oanjaan.

logo boun

 

 
Grutte kaart fan Fryslân