Friezedei 2018

De Friezedei 2018 wurdt hâlden op 14 april 2018 yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert, Dit is ta gelegenheit fan it 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens.

Sjoch hjirfoar de spesiale side fan ús webside.

Jan Bijkerk, foarsitter FBoU.

Dit bericht is geplaatst in WEBmaster. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *