Categoriearchief: WEBmaster

Moetings- en Ynspiraasjedei 2019 yn Hurderwyk

Op 16 novimber o.s. is der wer ús jierlikse Moetings- en Ynspiraasjedei yn De Kiekmure yn Hurderwyk. Dizze dei stiet yn it teken fan it heljen fan (1) ús 100-jierrich bestean en (2) fan LF2018 – LF2028. Wy hawwe twa … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Friezedei 2018

De Friezedei 2018 wurdt hâlden op 14 april 2018 yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert, Dit is ta gelegenheit fan it 95-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens. Sjoch hjirfoar de spesiale side fan ús webside. Jan … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Moetings- en Ynspiraasjedei 2017 tige slagge!!

Ferslach troch Jan Bijkerk, foto’s fan Sjoerdtsje Bijkerk en Fokke Zandstra. Sneon 28 oktober wie it wer sa fier: ús twadde Moetings- en Ynspiraasjedei yn de Kiekmure yn Hurderwyk. Dit is yn it plak kaam fan it Kaderwykein. Der wiene … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Binne jo al EMAIL-STIPER?

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Bêste minsken, De troch Tia Walstra oanpaste YNFORMAASJEMAP stiet wer op it webstek. Hy is HJIR te lêzen. Webmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Keppeling mei Facebook en Twitter

As jimme ûnderoan dizze side sjogge, dan fine jimme in Facebook-teken en in Twitter-teken. As jo hjir op klikke, dan gean jo nei de Facebookside fan It Frysk Boun as nei it nije Twitter-account fan it Boun. Skriuw ek ’s … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Geplaatst in WEBmaster | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

RSS-feed wurket wer op de hiemside.

Bêste minsken, Nei ôfrin fan de toanielstúdzje-moarn ha ik jimme útliz joen oer it gebrûk fan it weblog en facebook. Ik krige doe troch dat de RSS-feed op de hiemside net mear wurke. Ik ha hjoed de RSS-feed wer yn … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD

OPROP OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD!!  De Doelstellingen fan it Frysk  Boun om Utens binne:  In bân lizze tusken (sa folle mooglik) Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn utering en, benammen yn de … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

YNSTRUKSJE FOAR IT JAAN FAN IN REAKSJE

As jimme kommentaar / reaksje jaan wolle op in berjochtsje moatte jim it folgjende dwaan: Gean nei ús webstek fryskbutenfryslan.frl en klik mei de mûs op ‘Weblog Frysk Boun‘; Gean nei it berjocht wer jo kommentaar as in reaksje op … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen