Maandelijks archief: oktober 2015

Binne jo al EMAIL-STIPER?

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Oanpaste Ynformaasjemap stiet op it webstek

Bêste minsken, De troch Tia Walstra oanpaste YNFORMAASJEMAP stiet wer op it webstek. Hy is HJIR te lêzen. Webmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Keppeling mei Facebook en Twitter

As jimme ûnderoan dizze side sjogge, dan fine jimme in Facebook-teken en in Twitter-teken. As jo hjir op klikke, dan gean jo nei de Facebookside fan It Frysk Boun as nei it nije Twitter-account fan it Boun. Skriuw ek ’s … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Emailadressen fan de skriuwers fan de kriten

Er is geen samenvatting omdat dit bericht is beveiligd.

Geplaatst in WEBmaster | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

RSS-feed wurket wer op de hiemside.

Bêste minsken, Nei ôfrin fan de toanielstúdzje-moarn ha ik jimme útliz joen oer it gebrûk fan it weblog en facebook. Ik krige doe troch dat de RSS-feed op de hiemside net mear wurke. Ik ha hjoed de RSS-feed wer yn … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD

OPROP OAN ALLE FRIEZEN OP ‘E WRALD!!  De Doelstellingen fan it Frysk  Boun om Utens binne:  In bân lizze tusken (sa folle mooglik) Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn utering en, benammen yn de … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

YNSTRUKSJE FOAR IT JAAN FAN IN REAKSJE

As jimme kommentaar / reaksje jaan wolle op in berjochtsje moatte jim it folgjende dwaan: Gean nei ús webstek fryskbutenfryslan.frl en klik mei de mûs op ‘Weblog Frysk Boun‘; Gean nei it berjocht wer jo kommentaar as in reaksje op … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

YNSTRUKSJE FOAR IT SKRIUWEN FAN IN BERJOCHT

In berjocht skriuwe: Jo geane nei ús webstek www.fryskbutenfryslan.frl; Jo geane nei de linkerkant fan de hiemside en klikke op ‘Weblog Frysk Boun‘; Jo komme no by ús weblog en rjochts underoan bij ‘ALGEMIEN‘ klikke jo op ‘inloggen‘; Jo logge … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Één reactie

Oanpast weblog

Sa as jimme sjogge, is de weblog fan it Boun feroare. Ik bin noch dwaande mei de feroarings en moat ien en oare noch teste. Ik sil ek de ynstruksje om in berjocht te skriuwen oanpasse. Fierder ha ik ek … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Stûdzjedei Nunspeet

Noflike dei – in soad leard. Kees v d Beek.

Geplaatst in WEBmaster | Één reactie