YNSTRUKSJE FOAR IT SKRIUWEN FAN IN BERJOCHT

In berjocht skriuwe:

 1. Jo geane nei ús webstek www.fryskbutenfryslan.frl;
 2. Jo geane nei de linkerkant fan de hiemside en klikke op ‘Weblog Frysk Boun‘;
 3. Jo komme no by ús weblog en rjochts underoan bij ‘ALGEMIEN‘ klikke jo op ‘inloggen‘;
 4. Jo logge yn mei de bekinde namme bij ‘gebruikersnaam’ en it wachtwurd (kinne jimme krije fan Kees van der Beek);
 5. Jo geane ‘mei de mûs nei ‘Berichten‘en dan nei ‘Nieuw bericht‘;
 6. Dan krije jo in skerm wêr’t boppeoan stiet: ‘Nieuw bericht toevoegen‘;
 7. Dêr ûnder moatte jo de ‘Titel‘ oanjaan (it ûnderwerp);
 8. Under de ferskillende blokjes kinne jo de ynhâld fan it berjocht del skriuwe;
 9. Graach altyd ôfslúte mei jo eigen namme;
 10. Dan kinne jo it berjocht op it weblog sette troch rjochtsboppe op ‘Voorbeeld‘ te klikken;
 11. As der dan noch flaters yn de tekst sitte, kinne jo dy feroarje troch hjir ûnder it berjocht op ‘Bewerken‘ te klikken.
 12. Dan komme jo wer yn de tesktskriuwer út en kinne jo de flaters der út helje.
 13. As lêste geane jo nei rjochts, nei it blaue balkje ‘Inzenden voor beoordeling‘.

WEBmaster JHB.

Geplaatst in WEBmaster | 1 reactie

Oanpast weblog

Sa as jimme sjogge, is de weblog fan it Boun feroare. Ik bin noch dwaande mei de feroarings en moat ien en oare noch teste. Ik sil ek de ynstruksje om in berjocht te skriuwen oanpasse.

Fierder ha ik ek in kontaktfomulier en in oanmeldingsformulier taheakke. It oanmeldingsformulier wurket noch net hielendal goed. Dêr gean ik tongersdei o.s. wer mei fierder.

Groetnis Jan Bijkerk, webmaster.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Oanpast weblog

Stûdzjedei Nunspeet

Noflike dei – in soad leard.

Kees v d Beek.

Geplaatst in WEBmaster | 1 reactie

Nije weblog

Bêste minsken,

Wy binne oergong fan fryskbutenfryslan.nl nei fryskbutenfryslan.frl. Dêrtroch is ús weblog noch net hielendal in oarder. Der wurdt fierder oan wurke.

De webmaster.

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Nije weblog