YNSTRUKSJE FOAR IT SKRIUWEN FAN IN BERJOCHT

In berjocht skriuwe:

 1. Jo geane nei ús webstek www.fryskbutenfryslan.frl;
 2. Jo geane nei de linkerkant fan de hiemside en klikke op ‘Weblog Frysk Boun‘;
 3. Jo komme no by ús weblog en rjochts underoan bij ‘ALGEMIEN‘ klikke jo op ‘inloggen‘;
 4. Jo logge yn mei de bekinde namme bij ‘gebruikersnaam’ en it wachtwurd (kinne jimme krije fan Kees van der Beek);
 5. Jo geane ‘mei de mûs nei ‘Berichten‘en dan nei ‘Nieuw bericht‘;
 6. Dan krije jo in skerm wêr’t boppeoan stiet: ‘Nieuw bericht toevoegen‘;
 7. Dêr ûnder moatte jo de ‘Titel‘ oanjaan (it ûnderwerp);
 8. Under de ferskillende blokjes kinne jo de ynhâld fan it berjocht del skriuwe;
 9. Graach altyd ôfslúte mei jo eigen namme;
 10. Dan kinne jo it berjocht op it weblog sette troch rjochtsboppe op ‘Voorbeeld‘ te klikken;
 11. As der dan noch flaters yn de tekst sitte, kinne jo dy feroarje troch hjir ûnder it berjocht op ‘Bewerken‘ te klikken.
 12. Dan komme jo wer yn de tesktskriuwer út en kinne jo de flaters der út helje.
 13. As lêste geane jo nei rjochts, nei it blaue balkje ‘Inzenden voor beoordeling‘.

WEBmaster JHB.

Dit bericht is geplaatst in WEBmaster. Bookmark de permalink.

1 Response to YNSTRUKSJE FOAR IT SKRIUWEN FAN IN BERJOCHT

 1. Jan Bijkerk schreef:

  Hjir jou ik in reaksje op it skriuwen fan de webmaster as foarbyld.

  Jan Bijkerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *