YNSTRUKSJE FOAR IT JAAN FAN IN REAKSJE

As jimme kommentaar / reaksje jaan wolle op in berjochtsje moatte jim it folgjende dwaan:

  1. Gean nei ús webstek fryskbutenfryslan.frl en klik mei de mûs op ‘Weblog Frysk Boun‘;
  2. Gean nei it berjocht wer jo kommentaar as in reaksje op jaan wolle;
  3. Jo komme dan op in side wêr’t jo jo namme, jo email-adres, jo namme fan jo webstek as jo dy ha en jo reaksje del skriuwe kinne;
  4. Ferstjoer jo kommentaar troch op de knop ‘Reactie plaatsen‘ te klikken;
  5. De webmaster kriget in seintsje dat der kommentaar kommen is en kin dit frij jaan of wiskje.
  6. Nei dat de webmaster it kommentaar frij jûn hat, sjocht min it op it skerm.
  7. Klik boppeoan op ‘Home‘ as jo nei alle berjochten wolle of klik op ‘HIEMSIDE WEBSTEK FBoU‘ om út it reaksje-skerm te gean.

De WEBmaster JHB.

Dit bericht is geplaatst in WEBmaster. Bookmark de permalink.