Nije weblog

Bêste minsken,

Wy binne oergong fan fryskbutenfryslan.nl nei fryskbutenfryslan.frl. Dêrtroch is ús weblog noch net hielendal in oarder. Der wurdt fierder oan wurke.

De webmaster.

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen